Kvinner plages mer av søvnproblemer enn menn. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Kvinner plages mer av søvnproblemer enn menn. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Disse yrkesgruppene sliter med nattesøvnen

I Norge oppgir ca. 30 prosent av alle yrkesaktive at de har søvnvansker i løpet av siste måned. 38 prosent av disse, tilsvarende 280 000 yrkesaktive, rapporterer at plagene helt eller delvis skyldes jobben.

Publisert

Det finnes ikke problemer som ikke lar seg løse etter en god natts søvn, heter det. Verre er det når det nettopp er nattesøvnen du sliter med. Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at positive endringer i det psykososiale arbeidsmiljøet kan bidra til å redusere nivået av søvnproblemer.

Skiftarbeidere og ufaglærte

STAMIs nye studie fant klare sammenhenger mellom psykososiale belastninger i arbeidsmiljøet og fremtidige søvnproblemer. Studien viste også at forekomsten av søvnproblemer var betydelig høyere blant ufaglærte og blant skiftarbeidere. Videre var søvnproblemer i yrkesbefolkningen mer utbredt blant kvinner, enslige foreldre, samt personer med kroniske helseproblemer og blant røykere. Det var imidlertid ingen forskjeller knyttet til alder eller utdanningsnivå.

Skoler og helse

Sammenliknet med gjennomsnittet for alle yrkesaktive er det høyere forekomst av søvnproblemer blant ufaglærte, men også blant yrkesaktive innen typiske yrker i grunnskolesektoren og helse-, omsorgs- og sosialsektoren.

Vi ser også at profesjonelle kunstnere, industrioperatører, samt kokker og kjøkkenassistenter oppgir søvnvansker i større grad enn gjennomsnittet. Ledere innen helse og utdanning, samt ledere innen tjenesteyting oppgir også verdier over gjennomsnittet.

Stress gir søvnproblemer

Det er dokumentert at vedvarende stress påvirker søvn negativt og at faktorer i arbeidsmiljøet kan være en kilde til stressreaksjoner. Tidligere studier har vist at nattarbeid, men også kveldsarbeid og arbeid som starter før klokka sju på morgenen, øker sannsynligheten for å utvikle søvnproblemer. Psykososiale stressorer i arbeidsmiljøet er også vist å påvirke søvn negativt.

Kjønnsforskjeller

I den nye studien fant man at ulike psykososiale arbeidsmiljøfaktorer påvirket søvnen til menn og kvinner forskjellig. Høye emosjonelle krav, lav sosial støtte, ubalanse mellom innsats og belønning, samt vold og trusler om vold gav økt risiko for å utvikle søvnproblemer blant menn. For kvinner var det rollekonflikt og ubalanse mellom krav på jobben og forpliktelser i familien som gav økt risiko.

Studien fant også at forhold på jobben og søvn var gjensidig relatert. Resultatene fra studien pekte i retning av at ugunstige faktorer i arbeidsmiljøet kan gi søvnproblemer som igjen kan øke sannsynligheten for å oppleve det psykososiale arbeidsmiljøet som belastende.

Mindre stress - bedre søvn

– Å gi enkle og konkrete råd når det gjelder en komplisert sammenheng er ikke lett, men resultatene fra studien viste at reduksjon av belastende psykososiale faktorer over tid ble etterfulgt av lavere risiko for søvnproblemer. Dette resultatet indikerer at man kan forvente gunstige effekter på søvn ved å jobbe systematisk med å redusere arbeidsmiljøeksponeringer, sier forsker Håkon A. Johannessen ved STAMI.

(stami.no)

Søvn

Søvn er den viktigste restitusjonsmekanismen for mennesker, og er nært knyttet til både livskvalitet og mestring. Søvnforstyrrelser, forstått som dårlig eller lite søvn grunnet innsovningsvansker, urolig nattesøvn eller tidlig oppvåkning, er i seg selv en uønsket tilstand, men søvnforstyrrelser kan også føre til psykisk- og somatisk sykdom, arbeidsskader, sykefravær og uføretrygd.

(Kilde: STAMI)

Om studien

Dette er en longitudinell studie med et representativt utvalg av yrkesaktive i Norge. De samme personene ble fulgt over en periode hvor en gjennomførte to ulike målinger med fire års mellomrom. Målingene ble gjennomført i 2009 og 2013, og antall personer i studien var 5760. I studien ble det målt egenvurderte søvnproblemer og ti ulike psykososiale faktorer på jobb: Jobbkontroll, rollekonflikt, emosjonelle krav, jobbkrav, belønning, sosial støtte, jobb-familie-forhold, mobbing/trakassering, vold og trusler om vold, samt arbeidstidsordninger.

(Kilde: STAMI)

Powered by Labrador CMS