Visjonen om en skadefri bygge- og anleggsnæring lever videre. (Foto: Jan Tveita)
Visjonen om en skadefri bygge- og anleggsnæring lever videre. (Foto: Jan Tveita)

Målet er fortsatt en skadefri byggenæring

Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring har jobbet i to og et halvt år. Mange veiledere og verktøy er på plass, men nå ønskes enda sterkere engasjement og sterkere forpliktelse. Toppledere skal utfordres og bedriftene engasjeres.

Publisert
Kari Sandberg, EBA.
Kari Sandberg, EBA.

– Bakgrunnen for charteret var at det var for mange skader i næringen og at noe måtte gjøres. Underskriverne av charteret deler en nullvisjon for skader, og strategien er enkel: Ikke «flasketuten peker på», men fokusere på hva man kan gjøre selv, sier leder for styringsgruppen i charteret, Kari Sandberg (adm. direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)).

Behov for nye løft

Det har nå gått to og et halvt år siden arbeidet med charteret startet opp. Mye bra arbeid og innsats er lagt med, men samtidig er det behov for økt engasjement og nye løft. Tiltakene det er jobbet med den siste perioden, gjelder ut 2016. Ny tiltaksplan for de to neste årene skal utvikles og ferdigstilles før årsskiftet. Det er laget veiledere og verktøy, og det er laget en utredning om felles, grunnleggende sikkerhetsopplæring. Av erfaring vet vi at veiledere og andre verktøy er viktig å ha på plass for å lykkes med å skape god HMS-kultur og de resultatene vi ønsker.

Vil forplikte topplederne

Et viktig tiltak på veien videre vil være å samle toppledere for å diskutere hvordan vi kan forsterke arbeidet med charteret.

– Vi ser for oss en samling med toppledere fra alle deltakerne i charteret (Arbeids- og sosialdepartementet, byggherrene, de prosjekterende, de utførende og fagforeningene). Her ønsker vi en videre forpliktelse til charteret «versjon 2.0». Etter samlingen kan det være aktuelt å følge opp med møter og samlinger hos alle aktørene.

– En toppledersamling er nødvendig og viktig for å skape ytterligere forpliktelse, samtidig som det viktige arbeidet skjer i den enkelte utførende virksomhet. Jeg håper vi kan forsterke dette arbeidet i etterkant av toppledersamlingen, sier Kari Sandberg. Det er i prosjektene og på byggeplassene at skader og ulykker skjer, og derfor er det helt avgjørende at vi når helt ut dit, fortsetter Sandberg.

(Pressemelding)

For mange skader og ulykker

Hvert år dør og skades arbeidstakere på norske bygg- og anleggsplasser. Derfor ble HMS-charteret for en skadefri bygg- og anleggsnæring undertegnet i 2014. Dette er et forpliktende samarbeid for at alle skal komme like hele hjem fra jobb – hver dag. Myndigheter og representanter for alle ledd i bygg og anlegg har undertegnet charteret.

 • I 2015 omkom seks personer i arbeidsulykker i bygg og anlegg i Norge.
 • De siste sju årene har det i gjennomsnitt omkommet ni personer pr. år.
 • Virksomheter i bygg og anlegg rapporterte om 12 arbeidsskader pr. 1000 ansatte i 2015 (SSB). Gjennomsnittet for alle norske yrkesaktive er 8,9 skader pr. 1000 ansatte.
 • 98 prosent av de skadde er menn.
 • En fersk rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) – hvor 176 ulykker er analysert – viser at 46 prosent er fallulykker.
 • Handlinger og atferd er en medvirkende faktor i 82 prosent av ulykkene.
 • Andre medvirkende faktorer er:
  • Kompetanse (32 %).
  • Operativ ledelse (54 %).
  • Lokale farer (40 %).
  • Tilgjengelighet / funksjonalitet på utstyr og materialer (56 %).
  • Prosjektstyring (32 %).
  • Risikostyring (56 %).

Dagens tiltaksplan går ut 2016. Arbeidet med en ny tiltaksplan skal ferdigstilles i løpet av 2016 og skal gjelde for 2017 – 2018.

(Kilde: Pressemelding fra EBA)