Konflikt cb527582
Konflikt cb527582

Hjemmejobb skaper konflikt

An­sat­te som job­ber hjem­me el­ler på et lo­kal­kon­tor langt unna sje­fen opp­le­ver al­vor­li­ge­re jobb­kon­flik­ter enn and­re. Grun­nen er gam­mel­dag­se sje­fer.

Publisert

Kassah er so­sio­log og før­s­te­ama­nu­en­sis ved Høg­sko­len i Har­stad. Hun har funnet at det i slike or­ga­ni­sa­sjo­ner er fær­re små­kon­flik­ter enn i tra­di­sjo­nel­le or­ga­ni­sa­sjo­ner:

– Folk ser ikke hver­and­re til dag­lig, og da bryr de seg ikke med små­tin­ge­ne som kan ut­vik­le seg til kon­flik­ter. Til gjen­gjeld blir kon­flik­te­ne ofte stør­re.

Danskene har europarekord i hjemmearbeid - og trives

Behov for å se sine ansatte

Tek­no­lo­gi­ut­vik­lin­gen har gjort det let­te­re å job­be på for­skjel­li­ge ste­der, slik at flas­ke­hal­se­ne ikke lenger er tek­nis­ke, men der­imot le­der­ne i or­ga­ni­sa­sjo­nen.

– Kon­flik­te­ne blir sto­re for­di le­de­re over­kjø­rer an­sat­te og bry­ter nor­mer i sø­ken et­ter kon­troll over de an­sat­te, sier hun.

Kassahs forsk­ning vi­ser at nor­ske le­de­re har pro­ble­mer med å lede folk som ikke sit­ter i sam­me lo­ka­le som dem selv.

– Pro­ble­met er at de sit­ter fast i den gam­le må­ten å lede på. De tak­ler ikke helt å mis­te den vi­su­el­le kon­trol­len av de an­sat­te, der de fak­tisk kun­ne se og høre om folk gjor­de job­ben sin, sier hun.

Barna lider når mor og far er tilgjengelige døgnet rundt

Søker kontroll

Kon­troll­be­ho­vet kan gi seg mer­ke­li­ge ut­slag, som at le­de­ren sjek­ker den an­sat­tes e-post el­ler rei­ser over lan­ge av­stan­der til der folk job­ber. Det­te bi­drar til å for­su­re det psy­ko­so­sia­le mil­jø­et. Ut­ford­rin­gen er at kon­flik­ter er van­ske­li­ge å løse over te­le­fon.

– De in­vol­ver­te må mø­tes an­sikt til an­sikt, noe som av prak­tis­ke år­sa­ker ikke skjer så ofte. Når de mø­tes, er det hel­ler ikke sik­kert de har nok til­lit til hver­andre til at de åpner seg og er i stand til å løse kon­flik­te­ne, sier hun.

Kassah har også er­fart at folk blir an­sett for å ha and­re egen­ska­per enn de har. Hun har av­dek­ket til­fel­ler der le­del­sen ikke har vært klar over hvil­ken kom­pe­tan­se de an­sat­te har hatt, slik at høyt kva­li­fi­ser­te an­sat­te er blitt satt til ru­ti­ne­ar­beid el­ler er blitt pres­set til å ta vi­de­re­ut­dan­ning de ikke var in­ter­es­sert i, sier hun.

Slik setter du grenser for hjemmearbeidet

Arbeidsmiljøet er lederens ansvar

Les mer: Teknisk Ukeblad

"
Powered by Labrador CMS