Kortere sykefravær og flere i jobb med gradert sykmelding. (Foto: PangPang)
Kortere sykefravær og flere i jobb med gradert sykmelding. (Foto: PangPang)

Gradert sykmelding gir kortere sykefravær og flere i arbeid

Bruk av gradert sykmelding kan bidra til positive resultater på sykefravær og arbeidsdeltakelse, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet.

Publisert

Gradert sykmelding er en kombinasjon av arbeid og sykepenger som benyttes når arbeidstakeren er delvis arbeidsufør, slik at den ansatte kan være fraværende fra jobb en del av tiden og jobbe en del av tiden, opplyser Folkehelseinstituttet på sine egne hjemmesider fhi.no. Tiltaket er vanlig i Norge og andre høy-inntektsland, særlig i de nordiske landene. Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra NAV kartlagt forskning om effekten av gradert sykmelding versus full sykmelding.

– Funnene tyder på at gradert sykmelding kan gi positive resultater, slik som høyere arbeidsdeltakelse og kortere sykefravær, sier prosjektleder og forsker ved Folkehelseinstituttet Jose Meneses.

Over to millioner arbeidstakere inkludert

Forskerne ved Folkehelseinstituttet fant én randomisert kontrollert studie og tolv registerbaserte studier som tok for seg effekten av gradert sykemelding versus full sykemelding. Disse tretten studiene inkluderte til sammen mer enn to millioner arbeidstakere som var sykmeldte hovedsakelig på grunn av muskel- og skjelettsykdommer eller mentale lidelser.

– Bra kontekst, men usikkerhet

– En styrke med disse tretten studiene er at alle studiene var utført i nordiske land, bortsett fra to tyske studier. Det gjør at vi kan anta at de godt gjenspeiler norske forhold. I tillegg viste studiene enten moderat eller høy metodisk kvalitet, forklarer Meneses.

Men registerbaserte studier gir betydelige risikoer for systematiske skjevheter.

– Én av svakhetene ved slike studier er at studiedeltakerne kan være forskjellige fra start av, slik at det er vanskelig å gi sikre svar på spørsmål om årsak og virkning, altså om det er gradert sykmelding som er grunnen til lavere sykefravær og høyere arbeidsdeltakelse, eller om det er andre forhold vi ikke kjenner til, sier Jose Meneses.

Bakgrunn

Gitt det høye sykefraværet blant arbeidstakere er det i mange land en prioritet å øke arbeidsdeltakelsen blant personer i arbeidsfør alder. Gradert sykmelding kan forstås som et gradert sykefravær som gjør at folk med redusert arbeidskraft kan jobbe deltid og fortsatt beholde tilknytningen til arbeidsmarkedet. Gradert sykmelding varierer mellom 20 prosent og 99 prosent, og kan muliggjøre raskere retur til arbeid. Spesielt i de nordiske landene er gradert sykmelding gjerne det første tiltaket for å takle økende sykefravær og forhindre ekskludering fra arbeidsmarkedet.

Forskning på gradert sykmelding har hovedsakelig vist lovende resultater, spesielt i de nordiske landene. En evaluering av ordningen med gradert sykmelding i Norge identifiserte imidlertid barrierer når det gjelder bruken av ordningen, slik som omfattende byråkrati, og vanskelig å forstå - og tilgjengelig tilgang til informasjon. Inntil nå har det ikke fantes noen systematiske analyser av kunnskapsgrunnlaget for effektene av gradert sykmelding.

(fhi.no)