Svak nedgang i sykefraværet

Sykefraværet i 4. kvartal 2020 var på 6,1 prosent, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er en nedgang på 2,5 prosent fra 3. kvartal, men er på et nivå som er høyere enn hva vi normalt ser på denne tiden av året.

Publisert

Sykefraværsstatistikken

Sykefraværsstatistikken måler sykefraværet blant lønnstakere i norske virksomheter, dokumentert gjennom egen- og legemelding. Formålet med denne kvartalsvise statistikken er å måle utviklingen i sykefraværet i Norge på kort og lang sikt, blant annet for å måle i hvilken grad målsetningene i IA-avtalen oppnås.

(Kilde: ssb.no)

Justert for sesongvariasjoner var egen- og legemeldt sykefravær på henholdsvis 0,82 og 5,25 prosent, viser sykefraværstatistikken. Egenmeldt sykefravær gikk ned med 15,6 prosent, mens det legemeldte var omtrent uendret. Disse tallene er kun justert for sesongvariasjoner, og ikke for omfanget av influensa- eller koronadiagnoser.

Kraftig nedgang i informasjon og kommunikasjon

Ujusterte tall viser at det samlede egen- og legemeldte sykefraværet har utviklet seg ganske ulikt mellom næringer fra 4. kvartal 2019 til samme kvartal 2020. Blant de største næringsgruppene hadde informasjon og kommunikasjon samt offentlig administrasjon en kraftig nedgang på henholdsvis 14,9 og 10,7 prosent. Sykefraværet for disse næringene ligger godt under gjennomsnittet for alle næringene totalt.

Størst økning i helse og undervisning

Størst økning hadde helse- og sosialtjenester samt undervisning med henholdsvis 7,8 og 6,8 prosent. Disse næringene hadde fra før et høyere sykefravær enn gjennomsnittet for alle næringer totalt.

(ssb.no)

Powered by Labrador CMS