Geir Kåre Wollum er regionalt verneombud for bygg og anlegg. Her er han i samtale med maskinfører Thomas Kjensmo i anleggsfirmaet Team Huddig. (Foto: Jan Tveita)
Geir Kåre Wollum er regionalt verneombud for bygg og anlegg. Her er han i samtale med maskinfører Thomas Kjensmo i anleggsfirmaet Team Huddig. (Foto: Jan Tveita)

Fortsatt behov for regionale verneombud

Årsrapportene fra de regionale verneombudene (RVO) viser at det fortsatt er behov for arbeidet de utfører ute på arbeidsplassene.

Publisert

De regionale verneombudene arbeider med å styrke vernearbeidet og bidrar til at virksomhetenes HMS-arbeid er i samsvar med arbeidsmiljøloven. I tillegg bidrar de med kyndig informasjon og veiledning, de gir muntlige råd og deler ut veiledningsmateriell.

Halvparten mangler verneombud

De 12 regionale verneombudene i hotell, restaurant og renhold har i 2016 besøkt over 1500 virksomheter innen overnatting, servering og renhold. Gjennom besøkene har RVO-ene avdekket at svært mange av virksomhetene mangler verneombud eller har vernetjenester som ikke fungerer. I tillegg mangler leder eller verneombud HMS-opplæring - spesielt innen servering og renhold, der over 50 prosent av virksomhetene mangler verneombud eller annen vernetjeneste. Dette viser behovet for RVO-enes arbeid med tanke på å få på plass velfungerende verneombud og styrke HMS-arbeidet i disse bransjene.

Bygg og anlegg

Årsrapporten til bygge- og anleggsbransjen gir et godt bilde av ordningen og det viktige arbeidet som de til sammen 28 regionale verneombudene utfører. Kombinasjonen risikofylte jobber, dårlig opplæring, språkproblemer og mangel på verneutstyr og forståelse for HMS resulterer i mange farlige situasjoner, noe også ulykkesstatistikkene viser. Aktiviteten er primært rettet mot små og mellomstore virksomheter som ikke har valgt egne verneombud, disse utgjør ca. 90 prosent av besøkene. Det er også hos de mindre virksomhetene at RVO-ene ser størst forbedringspotensial. Ved siden av til sammen nærmere 7500 besøk på bygge- og anleggsplasser over hele landet bidrar RVO-ene også med kurs og seminarinnlegg.

Varierende aktivitetsnivå

Rapportene fra de regionale verneombudene i henholdsvis bygge- og anleggsbransjen tegner for første gang på mange år et situasjonsbilde med store forskjeller. De regionale forskjellene i aktivitetsnivå synes større i byggebransjen enn i anleggsbransjen.

Fra byggsiden rapporterer enkelte regioner om høyt og stabilt aktivitetsnivå, mens andre rapporterer om nedgang i aktivitet og permitteringer.

Utenlandske arbeidstakere rehabiliterer Norge

Andelen utenlandske arbeidstakere dominerer fortsatt på rehabiliteringsmarkedet i hele landet. Videre blir det stadig flere midlertidig ansatte, og bruk av innleie øker. Registrerte feil og mangler knyttes i stor grad til fallsikring og manglende HMS-kort. Temaet asbest blir også nevnt i forbindelse med negativ utvikling. Manglende faglig kompetanse gir dårligere kvalitet på oppføring av bygg.

HMS-kort mangler

Også fra anleggsbransjen meldes det om regionale forskjeller, men jevnt over er det her stor aktivitet. Arbeid med grøfter er den typen arbeid som gir grunnlag for flest stans med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 6-3, men det pekes også på manglende nødstopp, mangelfull fallsikring og maskiner i generell dårlig forfatning. Av registrerte feil og mangler topper også i år manglende HMS-kort statistikken. Andre gjengangere er manglende risikovurdering, manglende verneombud eller annen ordning, samt mangler i personlig verneutstyr og byggherrens SHA-plan.

Nye RVO-stillinger i 2017

– Det er svært gledelig at et samlet fondsstyre i HRR på styremøte i desember 2016 var enig om at det er et behov for å styrke bemanningen med fire nye regionale verneombud og med det øke innsatsen mot virksomhetene i bransjene, sier fondsstyrets leder og regiondirektør i Arbeidstilsynet Oslo, Ørnulf Halmrast. De nye RVO-ene vil primært jobbe i det sentrale Østlandsområdet der nær femti prosent av virksomhetene i bransjene er registrert. Ansettelse av nye regionale verneombud vil skje første halvår av 2017.
Det er videre gledelig at styret i BA har besluttet at det kan ansettes en ny bygg-RVO i det geografiske området Østfold/Søndre Akershus som følge av den store byggeaktiviteten.

Positive tilbakemeldinger

Gjennom hele 2016 har virksomheter som har hatt besøk av RVO blitt bedt om å svare på en spørreundersøkelse om sine erfaringer med besøket. Tilbakemeldingene fra virksomhetene er meget positive, og nesten 80 prosent har gitt toppkarakter 5 eller 6 i sin vurdering av totalinntrykk etter besøk fra RVO. Resultatene fra spørreundersøkelsen vil bli brukt i videreutvikling av RVO-rollen.

(Kilder: Årsrapporter fra de regionale verneombudene)

Les årsrapportene her

For mer informasjon om regionale verneombud (RVO) og årsrapportene for 2016, gå inn her.

Powered by Labrador CMS