(Foto: Statnett)
(Foto: Statnett)

Statnett styrker HMS-arbeidet

Statnett har vedtatt en omfattende handlingsplan for HMS, som skal iverksettes over de kommende 12 månedene. Hensikten er å styrke HMS-arbeidet i prosjektene.

Publisert

I kjølvannet av to dødsulykker på kort tid hos to entreprenører i Statnetts utbyggingsprosjekter har behovet dukket opp for å forbedre seg på HMS, skriver Statnett i et nyhetsbrev. Handlingsplanen fokuserer på fire hovedområder:

● Konsolidering av prosjektporteføljen.

● Tilstramminger i kontraktskrav og krav til prekvalifisering.

● Forsterket sikkerhetskultur i Statnett og hos leverandører.

● Økt kapasitet på kontroll og etterlevelse.

Har HMS-utfordringer

– Det som har skjedd, viser at vi har HMS-utfordringer, sier konsernsjef Auke Lont.

– Samtidig som vi de siste årene har levert bedre HMS-resultater, må vi heretter bli enda mye bedre. Denne planen er ikke først og fremst begrunnet i dødsulykkene, men basert på de erfaringene vi har gjort i tiden før og etter ulykkene, og som har vist behovet for økt fokus på HMS.

Forbedringsbehov

Gjennomgangen siden mai har avdekket behov for forbedringer:

● I noen leverandørselskaper er det en kultur som ikke legger nok vekt på sikkerhet.

● Ujevn HMS-standard i ulike prosjekter og for lite lokal tilstedeværelse.

● Tid oppleves i for stor grad som en knapphetsfaktor.

● HMS-administrasjon har gått på bekostning av tilstedeværelse i felt.

● For lite læring av avvik og manglende konsekvens ved avvik.

● HMS-krav må komme tydeligere til syne i kontraktene.

Støtte i vanskelig tid

– Samtidig har den gjennomgangen vi har gjennomført, vist at de fleste prosjektene gjennomføres i henhold til våre standarder, og med gode HMS-resultater. Det er gledelig. Vi har også opplevd sterk støtte og tillitserklæringer fra våre kunder og kontakter i denne vanskelige tiden, og det har gjort godt, fremholder Lont.
– Planens intensjon er å balansere behovet for fremdrift i prosjektene med en sterkere hånd på HMS, understreker Lont.

Omfattende HMS-tiltak

Det legges opp til flere tiltak rundt prosjektporteføljen. Over det kommende året vil Statnett systematisk vurdere mulighetene for å forskyve prosjekter med tanke på å avlaste den totale porteføljen. Dette vil frigjøre ressurser som blant annet vil bli brukt for å øke kontroll og tilstedeværelse på byggestedene. Arbeidet med Nettutviklingsplan 2017 vil bli benyttet for å identifisere mulige forskyvninger. Dette vil bli implementert gradvis i det kommende året, men det vil få konsekvenser løpende etter som enkeltprosjekter når sine beslutningsporter. Det årlige omfanget av reinvesteringer vil også bli dratt noe ned.

Bedre sikkerhetskultur

Øvrige tiltak i HMS-planen knytter seg til kontraktskrav, styrking av sikkerhetskultur og økt fokus på kontroll og etterlevelse. - Vi har sett på en rekke faktorer som påvirker HMS-resultatene, og derfor legges det opp til en pakke av tiltak, sier Lont.
Tilstedeværelse og kontroll
Det vil bli lagt økt vekt på tilstedeværelse og kontroll der hvor byggearbeidet foregår, både for å avdekke feil og for å fremme forbedringer i det daglige arbeidet. "Risikovurderinger skal gjennomsyre HMS-arbeidet. De farligste operasjonene skal omfattes av de strengeste tiltakene", sier Lont.

Kvalitetssikrer kontrakter

Dette vil bli kombinert med tiltak for å styrke sikkerhetskulturen både internt i Statnett og i alle selskaper som jobber for Statnett. Det vil videre bli strammet ytterligere inn på kravene til prekvalifisering av og kontrakter til leverandører. – Vi vil oppmuntre til forbedringer. Det innebærer også å slå ned på feil og mangler, sier Lont.

HMS-arbeid må virke i praksis

– Min viktigste erkjennelse i dette arbeidet handler om etterlevelse og vilje til forbedring og læring - om å sette gode hensikter ut i livet. Det hjelper ingenting med HMS-krav hvis de ikke etterfølges. Vi må ut i felt - der hvor HMS-kravene skal gjøre en forskjell - og vi må bry oss. Den ultimate testen på alt HMS-arbeid er hvordan det virker i praksis. Det er kjernen i denne planen, sier Lont.
– Disse tiltakene vil i sum styrke både HMS-arbeidet og prosjektene som sådan, sier Lont. Planen er motivert av HMS-hensyn, men all erfaring tilsier at vi også vil høste andre gevinster. Forbedringer på HMS gir forbedringer på bred front, avslutter Lont.

(Pressemelding)