fallsikringssystem
fallsikringssystem

Nytt fallsikringssystem

Et nytt fallsikringssystem er ut­vik­let for å gi best mu­lig sik­ker­het sam­men med størst mu­lig be­ve­gel­ses­fri­het for bru­ke­ren.

Publisert Sist oppdatert

Et høyt fes­te­punkt på brys­tet in­ne­bæ­rer at krop­pen ved et fall hav­ner rett vei. Men har du fes­te­punk­tet kon­stant høyt oppe, er li­nen i vei­en og hind­rer be­ve­gel­ses­fri­het i ar­bei­det.

Med fallsikringssystemet He­li­os 302X opp­le­ver du ikke det­te, hev­der le­ve­ran­dø­ren Skydda Nor­ge. Det­te skyl­des at løs­nin­gen har et flytt­bart fes­te­punkt på se­len.

Li­nens fes­te­punkt flyt­tes opp, og se­len stram­mes der­som du skul­le være så uhel­dig å fal­le. Det er Axel Safety som har ut­vik­let fallsikringssystemet, i nært sam­ar­beid med den sven­ske Räddningstjensten.