I Norge skal merkingen av farlige kjemikalier være på norsk. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
I Norge skal merkingen av farlige kjemikalier være på norsk. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Se opp for feilmerkede kjemikalier

En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter.

Publisert

Miljødirektoratet gjennomførte kontrollaksjonen i mai, opplyses det på direktoratets nettsider. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert.

– Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Årlig kontrollaksjon

Tema for årets butikkaksjon var merking av farlige kjemikalier som selges til forbrukere. I tillegg ble barnesikker lukking, advarselsmerking for blinde og svaksynte, og ulovlig salg av giftige og svært giftige kjemikalier kontrollert.

Aksjonen omfattet også kontroll med biocidprodukter som selges til forbrukere.

Biocidproduktene som ble kontrollert, var myggmidler for å smøre eller spraye på huden, og musegift. Det ble kontrollert om disse inneholdt lovlige aktive stoffer og om produktene er godkjent av Miljødirektoratet.

Færre feil i år enn tidligere

Miljødirektoratet kontrollerte faremerkingen ved nærmere 900 kjemikalier og fant feil eller mangler ved 175 av disse. Halvparten av feilene var at etiketten ikke var på norsk og/eller at piktogrammet var for lite.

Årets kontroll viser likevel en bedring sammenlignet med en tilsvarende kontroll i 2015. Da ble det funnet feil ved merkingen på cirka 30 prosent av kjemikaliene, mens andelen i år var 20 prosent.

— Det er gledelig at resultatene i år er bedre enn tidligere, men det er fortsatt en for stor andel av etikettene som har vesentlige mangler, for eksempel at etiketten ikke er på norsk, sier Mathieu Veulemans.

Gammel merking og barnesikker lukking

Årets aksjon viste også at det fortsatt er kjemikalier på markedet med gammel merking og som ikke er merket etter forskrift om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer og stoffblandinger (CLP). I år hadde omtrent tre prosent av kjemikaliene slik gammel merking, mot omtrent fem prosent i 2017.

Enkelte farlige kjemikalier som selges til forbrukere, har krav til emballasje med barnesikker lukning. Miljødirektoratet fant fem kjemikalier som manglet eller hadde for dårlig barnesikker lukning. Miljødirektoratet ser alvorlig på slike mangler og følger opp leverandørene.

— Miljødirektoratet vil følge opp importører, leverandører og godkjenningsinnehavere for å sikre at kjemikalier blir korrekt merket og ulovlige biocidprodukter fjernet, sier Mathieu Veulemans.

Du kan lese mer om kontrollaksjonen på Miljødirektoratets nettsider.

Farlige kjemikalier

Stoffer eller stoffblandinger med farlige egenskaper for helse og/eller miljø. Mange hverdagsprodukter er farlige kjemikalier.

De farlige egenskapene skal formidles i form av en fareetikett. Den inneholder flere elementer, blant annet piktogrammer, varselord, faresetninger og sikkerhetssetninger. For enkelte farlige egenskaper skal det også oppgis hvilke stoffer som gir de farlige egenskapene.

Piktogrammet er en tydelig visuell advarsel om fare. Faresetningen forteller hvilke farlige egenskaper kjemikaliet representerer for helse og/eller miljø. Sikkerhetssetningen forteller om hvordan man skal bruke kjemikalet på en sikker måte for å beskytte helse og/eller miljø, og skal også fortelle om avfallsbehandling.

Utformingen av fareetikken er bestemt av Forskrift om klassifisering merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). CLP er et felles europeisk regelverk.

Produsenter og importører som selger produkter på det norske markedet har ansvar for at alle farlige kjemikalier er riktig merket. I Norge skal merkingen være på norsk.

Biocidprodukter
Biocidprodukter er produkter som brukes til å forstyrre eller uskadeliggjøre virkningen av skadelige organismer. Biocidprodukter inneholder aktive stoffer som gir denne effekten.

De aktive stoffene i biocidprodukter skal være godkjent, eller til vurdering i EU. Når det aktive stoffet er godkjent, skal biocidproduktet godkjennes av Miljødirektoratet og produktet skal merkes med godkjenningsnummeret.

(Kilde: Miljødirektoratet)

Powered by Labrador CMS