Grafen viser om virksomheter i de ulike land synes de lovbestemte pliktene er så omfattende at det er vanskelig å ta opp HMS-spørsmål. (Kilde: OSHA)
Grafen viser om virksomheter i de ulike land synes de lovbestemte pliktene er så omfattende at det er vanskelig å ta opp HMS-spørsmål. (Kilde: OSHA)

Kompliserte regler bremser HMS-arbeidet

Én av seks norske virksom­heter synes de lov­pålagte pliktene er så omfattende at de gjør arbeids­miljø­arbeidet vanskeligere.

Publisert

Det europeiske arbeids­miljø­organet OSHA har sluppet en undersøkelse som sammen­ligner synet på HMS i ulike land. I Norge svarer 17,7 prosent at kompleksiteten i lovverket er et stort problem når det skal jobbes med helse, miljø og sikkerhet. 43,0 prosent mener det er et lite problem, mens 39,3 prosent opplever at det ikke er noe problem.

Komplekse regler oppleves dermed som et mindre problem i Norge enn i majoriteten av de europeiske landene. Gjennom­snittet for alle landene er nemlig at 40,3 prosent synes lovverket er et stort problem for HMS-arbeidet, 29,6 prosent synes det er et lite problem, mens 30,2 prosent ikke synes det er noe problem.

Helt på topp ligger Italia og Tyrkia, der henholdsvis 67,5 og 60,3 prosent svarer at de opplever lovene som en stor hemsko.

Ris bak speilet

OSHA har også undersøkt årsaker til at virksomhetene velger å sette fokus på HMS på arbeids­plassen. I Norge svarer hele 92,1 prosent at det å overholde lovpålagte krav, er en viktig grunn til at de jobber med HMS. Om det er frykten for eller lojaliteten til lovverket som har gjort utslag, vites ikke. Svaret plasserer oss uansett nesten på europa­toppen, men i nesten alle landene svarer uansett over 75 prosent av virksomhetene at dette er en viktig pådriver.

I Norge oppgir 77,4 prosent av virksom­hetene at det å unngå bøter og sanksjoner fra Arbeids­tilsynet, er en viktig årsak til at de jobber med HMS. Også her er vi bare midt på treet. Frykten for «øvrigheta» er større i særlig de sørlige og østlige delene av Europa.

En annen grunn til å jobbe med HMS, er å unngå tap av omdømme. I Norge svarer 87,6 prosent av virksomhetene «ja» på at dette er en HMS-motivator for dem. Det plasserer oss midt på treet i europeisk målestokk, for i nesten alle land svarer 70-95 prosent av virksomhetene «ja» på det samme spørsmålet.

Bremseklosser for god HMS

Blant faktorer som bremser deres HMS-arbeid, oppgir 17,1 prosent i Norge at tidsnød er et stort problem. Det er ørlite bedre enn middels, men vi slås av mange land i Sentral-Europa.

I Norge opplever bare 3,5 prosent at manglende HMS-kunnskap i ledelsen er et svært stort – og reelt – hinder for å ta opp HMS på arbeidsplassen. Vi ligger godt foran alle de andre landene, men slås av Slovenia med sine 2,1 prosent.

Vi bør likevel ikke være for raske med å slå oss på brystet. Når vi ser på hvor mange i Norge som opplever manglende HMS-kunnskap hos ledere som litt problematisk, blir bildet verre. Hele 39,1 prosent svarer «ja» til dette i Norge. Det plasserer oss blant en gruppe på fem land, som skiller seg ut ved å være mye dårligere enn de øvrige landene.

Papirarbeid oppgis derimot ikke som mer problematisk i Norge enn i andre land, snarere tvert imot. 12,5 prosent synes dette er et stort problem, mens 39,7 prosent synes det er noe problematisk. Nordmenn sliter mer med papirene enn enkelte land i Sentral-Europa, men likevel mindre enn gjennom­snittet.

Midt på motivasjonsskalaen

Når det gjelder spørsmålet som alle gode HMS-ere ønsker å få et klart «ja» på, er bildet sammensatt: Er det å opprettholde eller øke produktiviteten en av grunnene til at din virksomhet jobber med HMS?

73,3 prosent svarer at dette er en viktig grunn. Det plasserer oss i et bredt midtsjikt, men vi slås soleklart av Portugal, Tyrkia, Italia, Baltikum, Finland og flere av landene på Balkan.

I Norge synes for øvrig 20,4 prosent at HMS er mindre viktig for produktiviteten, mens 6,3 prosent mener at HMS ikke har noen innvirkning.

Mer OSHA-statistikk

Flere statistikker fra OSHA finner du her (på norsk): Esener-2, https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener/2014?locale=NO