(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Dobbelt så mange kvinner opplever stress

Flere menn opplever stress og psykiske plager på jobben. Samtidig er stress på jobben nesten dobbelt så vanlig blant kvinner. De fysiske arbeidsbelastningene er derimot redusert.

Publisert

Dette går fram av en ny undersøkelse om arbeidsrelaterte belastninger i svensk arbeidsliv.

Det svenske Arbetsmiljöverket står bak rapporten, der det går det fram at hver femte svenske arbeidstaker har arbeidsrelaterte fysiske eller psykiske plager. Omkring 15 000 sysselsatte i alderen 16–64 år har svart på spørsmål om dette i telefonintervju som det svenske statistiske sentralbyrået (SCB) har gjort på oppdrag av Arbetsmiljöverket.

En million opplever jobbplager

Drøyt 22 prosent oppgir at de kjenner kroppslige eller psykiske arbeidsrelaterte plager som følge av stress, tungt manuelt arbeid, dårlig forhold ledere og arbeidskolleger og vold og trusler. Dette tilsvarer drøyt en million yrkesaktive. Generelt er det en større andel kvinner enn menn som opplever slike plager som følge av jobben, 26 prosent av kvinnene mot 19 prosent av mennene. Den høyeste andelen finner vi blant sysselsatte i helse og omsorg, sosiale tjenester og utdanning.

– Det viser seg at også menn som arbeider under samme vilkår med høy arbeidsbelastning, ressursmangel, ugunstige arbeidstider og krenkende behandling, rammes i samme grad som kvinner, sier Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör i det svenske Arbetsmiljöverket.

Mindre fysisk besvær

En positiv utvikling er at fysiske plager har gått ned fra 17 til 15 prosent siden 2014, da den forrige undersøkelsen ble foretatt. De vanligste årsakene til arbeidsrelaterte plager, både for kvinner og menn, er stress og andre psykiske påkjenninger koblet til det organisatoriske og sosiale arbeidsmiljøet. Nest vanligst er plager som følge av belastende arbeidsstillinger og tunge løft.

Må arbeide forebyggende

– For å kunne takle jobbrelaterte psykiske påkjenninger, både blant kvinner og menn, må arbeidsgiverne arbeide forebyggende, på samme systematiske måte som vi gjør med fysiske belastninger. Årsakene ligger først og fremst i måten arbeidsgiverne organiserer arbeidet på, og i det sosiale samspillet på jobben, sier Zelmin-Ekenhem.

Like vanlig blant menn

Blant menn var det tidligere vanligst med lidelser som følge av fysiske belastninger. I 2016 er det stort sett like vanlig blant menn med psykiske som fysiske plager. Likevel er det nesten dobbelt så vanlig at kvinner opplever jobbrelatert stress og psykiske påkjenninger. Nærmere 15 prosent av kvinnene og åtte prosent av mennene opplever dette i arbeidet.

– Arbeidsbelastning og dårlige jobbrelasjoner gjør mennesker syke i stadig større grad, noe som tydelig kommer fram av forskning og i vår og andre myndigheters statistikk. Nøkkelen til å rette opp dette er at arbeidsgiver i forkant vurderer risikoen for å bli rammet av psykisk uhelse, både blant menn og kvinner, og forsøker å gjøre noe med dette, sier Zelmin-Ekenhem.

Kvinner oftere sykmeldt

Nærmere 30 prosent av de sysselsatte som opplevde plager som følge av jobben, hadde også vært sykmeldt på grunn av dette i løpet av året. Andelen kvinner som hadde vært sykmeldt, var noe høyere enn blant menn.

Vanlige plager på jobben

Hver tiende kvinne oppgir at hun har hatt søvnproblemer forårsaket av arbeidsmiljøfaktorer det siste året. Blant mennene var det en av 20 som oppga tilsvarende vansker. For kvinner er det vanligst med søvnproblemer, uro og angst eller depresjon, samt andre psykiske plager. Blant menn er ryggproblemer vanligst og deretter psykiske plager, uro og angst eller depresjon.

Du kan lese hele rapporten her.

(arbetsmiljoverket.se)

Powered by Labrador CMS