Sykefravær 2
Sykefravær 2

Nye krav til oppfølging av fravær

Den nye IA-avtalen har lagt flere føringer for frem­tidige endringer i arbeidet med å følge opp syke­fravær. Forslagene krever en endring i folke­trygd­loven og vil derfor først tre i kraft 1. juli 2011.

Publisert

Tidlig inn­kalling til fraværs­samtale kan ha en gunstig effekt på syke­fraværet.

Under arbeidet med den nye IA-avtalen var sykefraværet et viktig tema. Til tross for mye fokus på det høye fraværet og ambisiøse mål i IA-arbeidet, er fraværet i dag omtrent på samme nivå som i 2002, melder Absentia.no.

Les også: Ordningen Raskere tilbake er godt kjent blant arbeids­givere

Tidlig oppfølging har vist seg å ha positiv effekt på fraværet. Samtidig viser det seg at sykemelding i mer enn 4 uker gir stor risiko for ikke å komme tilbake i arbeid.

Partene i arbeidslivet ønsker derfor flere tiltak som kan gi en bedre og tidlig oppfølging av sykemeldte.

Les også: Bare halv­parten av arbeids­giverne inn­kaller til det lov­pålagte dialog­møtet om syke­fraværet

Endringer og nye tiltak

* Øke bruken av aktiv og gradert syke­melding. Sykmelder skal vektlegge aktivitet og arbeidsevne og i størst mulig grad ta i bruk gradert sykmelding. Dette kan medføre endring i folketrygd­loven.

* Oppfølgingsplan skal utarbeides innen 4 uker (mot 6 i dag).

* Dialogmøte 1 skal gjennom­føres for alle sykmeldte, også graderte (i dag bare 100 prosent sykmeldte). Møtet skal avholdes senest innen 8 uker (i dag 12 uker).

* Dialogmøte 2 skal senest gjennom­føres etter 26 uker (som i dag). Det nye er at arbeids­giver eller arbeids­taker kan be om at dette avholdes tidligere. NAV kan også avholde et Dialogmøte 3, om behov.

* Aktiv sykemelding avvikles fra 1. juli 2011.

* Det skal utarbeides veiledninger/faglig støtte til sykmelder, som skal tas i bruk fra 1. juli 2011.

* Det blir ingen endringer i egen­meldings­ordningen. Ansatte utenfor IA-virksomheter har mulighet til å benytte egen­melding inntil 3 dager av gangen og inntil 4 ganger i løpet av 12 måneder, mens ansatte i IA-virksomheter har mulighet til inntil 24 dager egen­melding i løpet av 12 måneder med en grense på opptil 8 dager pr. fraværs­tilfelle.

Kilde: Nye krav til oppfølging av fravær (Absentia.no)

Les også: Arbeids­tilsynet med råd om fore­bygging og opp­følging

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"