Søvn mann cb574896
Søvn mann cb574896

Sov godt og jobb bedre

Søv­nen er vår vik­tig­ste funk­sjon for å hente oss inn igjen etter kre­ven­de opp­ga­ver. Sover vi ikke skik­ke­lig, blir det van­ske­li­ge­re å kon­sen­tre­re seg på job­ben. Sam­ti­dig øker sjan­sen for å bli ut­satt for en ulykke.

Publisert

Men etter­som vi blir eld­re, får sta­dig flere av oss pro­ble­mer med søv­nen. Søvn­pro­ble­mer fore­kom­mer of­te­re blant kvin­ner. Om­trent hver tred­je per­son sli­ter fra tid til annen med søv­nen.

Fem gode råd ved nattarbeid

Dår­lig søvn an­ses som en vik­tig baken­for­lig­gen­de årsak til fol­ke­syk­dom­mer som dia­be­tes, hjerte­kar­syk­dom­mer, de­pre­sjo­ner og ut­brent­het. God søvn er like vik­tig for hel­sen som mo­sjon og rik­tig mat.

En vok­sen per­son be­hø­ver som regel mel­lom seks og ni ti­mer søvn pr. døgn for at hjer­nen skal få hvi­le, gjen­hente seg og be­ar­bei­de inn­trykk. Søv­nen styr­ker også skje­let­tet og im­mun­for­sva­ret.

Søvnløsse blir oftere uføre og Farlig med lite søvn

Mange årsaker til søvnvansker

" o Ytre hen­del­ser som tra­fikk­støyo Snor­kingo Stress og uro o Små barn

Den som sli­ter med søv­nen, kom­mer ofte inn i en ond sir­kel. Når vi i til­legg be­kym­rer oss for ikke å få sov­ne, blir vi stres­set, noe som gjør det enda van­ske­li­ge­re å sov­ne.

Suksess for 73-timers arbeidsuke blant helsearbeidere

Gode råd for en god natt

o Legg deg og stå opp til om­trent sam­me tid for hvert døgn, uan­sett hvor­dan nat­ten har for­løpt

o Be­nytt sen­gen til kun å sove, ikke lese, spi­se el­ler se på tv

o Sov­ner du ikke in­nen en halv­ti­me, stå opp og ut­før en ro­lig ak­ti­vi­tet til du blir søvning

o Sørg for å gire ned i ti­me­ne før legge­tid

o Unngå å drik­ke te eller kaffe før legge­tid

o Fysisk ak­ti­vi­tet på dag­tid kan gjøre det let­te­re å sovne på kvel­den og sove godt om nat­ten

Kilde: helse og kosthold nyheter mai 2008 arkiv 2008 nyheter siste nytt

Powered by Labrador CMS