Konflikt cb998222 bredde
Konflikt cb998222 bredde

Regelhjelp.no med tips mot vold

Som arbeids­giver skal du for­søke å beskytte dine ansatte mot vold og trus­ler. Slike belast­ninger kan opp­tre i mange yrker.

Publisert

I prin­sip­pet er det mange som kan re­pre­sen­te­re en ri­si­ko for ar­beids­ta­ke­ren; kun­der, kli­en­ter, bru­ke­re og pa­si­en­ter.

Job­ber du i bank, kan kun­den føle at han har fått et dår­lig tips på ak­sje­mar­ke­det. Er du vek­ter, kan du opp­le­ve trus­ler i for­bin­del­se med et inn­brudds­for­søk. Job­ber du i tryg­de­sy­ste­met, kan kun­den være mis­for­nøyd med et ad­mi­nist­ra­tivt ved­tak. Andre utsatte yrkesgrupper er f.eks. politi, hjemmehjelper og kioskansatte.

Fem gode råd mot vold og trusler på jobben

Regelhjelp.no, myndig­hetenes nettside som gir deg tips om hvil­ke lo­ver og for­skrif­ter som gjel­der for uli­ke bran­sjer, har nå kom­met med tips om til­tak du bør set­te i verk for å be­skyt­te de an­sat­te mot vold og trus­ler.

Hvil­ke til­tak du even­tu­elt iverk­set­tes, må vur­de­res kon­kret i det en­kel­te til­fel­le. Det kan for eks­em­pel dreie seg om opp­læ­rings­til­tak, or­ga­ni­sa­to­ris­ke til­tak el­ler bruk av sik­ker­hets­ut­styr alt etter ri­si­ko­bil­det.

Les mer: arbeidsmiljø nyheter mai 2008 arkiv 2008 nyheter siste nytt

Powered by Labrador CMS