Kjemikalier_cb576255_M
Kjemikalier_cb576255_M

Mer til arbeidsmedisin

Re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett leg­ger opp til å styrke be­drifts­hel­se­tje­nes­ten og ar­beids­me­di­si­nen med 20 mil­li­oner kro­ner.

Publisert

Pen­ge­ne skal blant an­net gå til de ar­beids­me­di­sin­ske av­de­lin­ge­ne ved hel­se­fore­ta­ke­ne og til å opp­ret­te fle­re le­ge­stil­lin­ger. I til­legg skal ut­dan­nings­til­bu­det ved de ar­beids­me­di­sin­ske av­de­lin­ge­ne bed­res.

- Man­ge blir syke av job­ben, noe som både er ille for den en­kel­te og vel­dig dyrt for sam­fun­net. Selv om ar­beids­me­di­sin har stor be­tyd­ning for folke­helsa i Norge, er det noe som har vært ned­pri­ori­tert av tid­li­ge­re re­gje­rin­ger, sier Ka­rin An­der­sen, le­der av Stor­tin­gets ar­beids- og so­sial­ko­mi­té.

Re­gje­rin­gen fore­slår også å styr­ke opp­føl­gin­gen av ar­beids­me­di­sin ved Sta­tens ar­beids­miljø­in­sti­tutt (STAMI) med 2,5 mil­li­oner kro­ner.

Andersen mener at det i dag finnes et udek­ket be­hov for ar­beids­me­di­si­ne­re i sam­fun­net, og den­ne be­vilg­nin­gen vil bi­dra til å bed­re for­hol­de­ne.

Les mer: Mer til arbeidsmedisin og arbeidsmedisinere (Nyhetsblikket.no)

"
Powered by Labrador CMS