Oljerigg-colourbox
Oljerigg-colourbox

HMS-film mot gasslekkasjer

En ny film skal gi en pang­start til HMS-arbeidet på in­stal­la­sjo­ner og an­legg som må for­hol­de seg til de nye Bran­sje­kra­ve­ne, som kre­ver at alle skal være ser­ti­fi­sert in­nen 2011.

Publisert

Si­den opp­star­ten i 2003 har Gasslekkasjeprosjektet i Ol­je­in­du­stri­ens lands­for­en­ing (OLF) bi­dratt til å re­du­se­re an­tall gass­lek­ka­sjer på norsk sok­kel. Må­let er en yt­ter­li­ge­re kraf­tig re­duk­sjon. Et av til­ta­ke­ne er Bransje­krav­prosjektet, som skal bi­dra til å heve kom­pe­tan­sen til alle som ope­re­rer ut­styr på hydro­karbon­førende an­legg.

Alle som ope­re­rer ven­ti­ler, flen­ser, fittings og pro­sess­ut­styr på hydro­karbon­førende an­legg, skal gjen­nom­fø­re kurs. Be­stått kurs blir do­ku­men­tert med ser­ti­fi­kat med fire års gyl­dig­het. Alle skal være ser­ti­fi­sert in­nen 2011.

Sam­ti­dig er det la­get en film som skal be­nyt­tes som ut­gangs­punkt for HMS-mø­ter. Den er ut­vik­let av Mintra as på opp­drag fra Ol­je­in­du­stri­ens lands­for­en­ing og Sam­ar­beid for sik­ker­het.

Les mer: HMS-film mot gasslekkasjer (offshore.no)

"
Powered by Labrador CMS