Eliaden 2008 inngang
Eliaden 2008 inngang

Eliaden 2008 godt besøk

Over 23 000 men­nes­ker fant vei­en til årets ut­ga­ve av Elia­den på Lil­le­strøm. Dette er pri­mært en messe for den elek­tro­tek­nis­ke bran­sjen, men vi fin­ner også HMS-pro­duk­ter.

Publisert

Eliaden 2008 dekket såpass for­skjellige (eller til­støtende, alt etter øyet som ser) bransjer som auto­matisering, elektro, energi, lys, alarm og sik­ker­het, tele- og data­kom­munikasjon og el­varme.

For HMS-inter­es­ser­te er nok de mest in­ter­es­san­te stan­de­ne å finne i områder som fall­sik­ring (for faste in­stal­la­sjo­ner for linje­ar­beid o.l), termo­grafi­kameraer, el­sik­ker­het og kontor­belysning.

Også HMS-magasinet og vårt søster­magasin Aktuell Sikkerhet var representert med en stand.

Gode besøkstall

Ifølge arran­gøren var det totalt 23 412 regis­trerte besøk­ende på Eliaden 2008, mot 21 429 i 2006. Antallet for­delte seg slik over de fire dagene messen var åpen:

" Mandag 26. mai: 4012 (2006: 3316)Tirsdag 27. mai: 6768 (2006: 6534)Onsdag 28. mai: 7678 (2006: 7202) Torsdag 29. mai: 4954 (2006: 4377)

Fornøyd arrangør

Eliadens pro­sjekt­di­rek­tør Nils-Erik Magnell er meget godt for­nøyd med Elia­den 2008:

– Vi har fått mye po­si­ti­ve til­bake­mel­din­ger fra ut­stil­ler­ne. Det som ty­de­lig­vis har vært rik­tig, er at vi har lyk­kes med å være litt mer se­lek­ti­ve i mar­keds­fø­rin­gen og spis­set mål­grup­pe­ne slik at vi har fått inn kon­su­len­ter og ei­en­doms­be­sit­te­re og and­re snev­re mål­grup­per både in­nen in­du­stri og bygg­instal­lasjon.

– Jeg har også fått til­bake­mel­ding fra en del ut­stil­le­re som fø­ler at de be­sø­ken­de har tatt seg litt bedre tid og for­delt be­sø­ket bedre over dagen.

– Vi har også fått meget gode til­bake­mel­din­ger på åp­nings­kon­fe­ran­sen. Mange mener det er et po­si­tivt løft for Elia­den å få til en dia­log med po­li­ti­ke­re.

Elia­den var også ste­det for gad­gets og moter, og som van­lig gjaldt det å til­trek­ke seg pub­li­kums opp­merk­som­het. Car­lo Gavazzi AS stil­te med ra­dio­styrt luft­skip som svev­de gjen­nom mes­se­hal­le­ne (under).

Powered by Labrador CMS