Sykepleier cb953421 S
Sykepleier cb953421 S

Skiftarbeid gir flere kvinner på tidligpensjon

Kvin­ner som job­ber skift, lø­per en stør­re sjan­se for å måt­te for­la­te ar­beids­mar­ke­det tid­li­ge­re enn kvin­ner med dag­ar­beid. Det vi­ser en ny, dansk un­der­sø­kel­se.

Publisert

Re­sul­ta­te­t er ba­sert på in­ter­vju­er med ialt 3980 kvin­ner og 4025 menn, som inn­går i den Na­tio­na­le arbejdsmiljøkohorte (NAK), og er sam­men­holdt med opp­lys­nin­ger fra det na­sjo­na­le re­gis­te­ret over støtteutbetalinger (DREAM).

Av de drøye 8000 per­so­ner ble ialt 253 kvin­ner og 173 menn før­tids­pen­sjo­nis­ter i pe­ri­oden 1990-2006. Et­ter å ha kor­ri­gert opp­lys­nin­ge­ne for fak­to­rer som kun­ne på­vir­ke re­sul­ta­tet, som al­der, hel­se og be­last­nin­ger i ar­bei­det, vis­te det seg at kvin­ner med skift­ar­beid had­de 34 pro­sent stør­re sann­syn­lig­het for å bli før­tids­pen­sjo­nis­ter enn kvin­ner med dag­ar­beid. Det var in­gen for­skjell på sann­syn­lig­he­ten for menn på skift- og dag­ar­beid.

- Det er før­s­te gang fors­ke­re har på­vist en sam­men­heng mel­lom skift­ar­beid og før­tids­pen­sjon, og vi kjen­ner ikke år­sa­ken til den­ne for­skjel­len. Vi kan bare an­be­fa­le at det blir igang­satt un­der­sø­kel­ser som kan be­ly­se even­tu­el­le år­sa­ker, sier se­ni­or­fors­ker Finn Tüchsen fra Det Na­tio­na­le Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som har ut­ført forsk­nin­gen med kol­le­ge­ne Karl Bang Chris­ten­sen, Tho­mas Lund og He­le­ne Feveile.

Les mer: Skifteholdsarbejde øger risikoen for at kvinder må gå på førtidspension

"
Powered by Labrador CMS