Massasje
Massasje

Raskere tilbake med 140 millioner

Regjeringen vil styrke oppfølgingen av sykmeldte gjennom å sette av 140,4 millioner kroner til målrettede tiltak.

Publisert

- Regjeringen vil gjøre ordningen Raskere tilbake mer kjent og sikre en bedre oppfølging blant sykmeldende behandlere, arbeidsgivere og arbeidstakere, skriver VG Nett. Derfor foreslår den å sette av 140,4 millioner kroner til

"

målrettede tiltak i revidert nasjonalbudsjett i 2008, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding fra Arbeids- og Inkluderingsdepartementet.

Også midler til IA

I 2008 er det bevilget til sammen 742,4 millioner kroner som tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte.140 av disse foreslås benyttet til utviklings- og opplæringstiltaket Raskere tilbake og oppfølging av avtalen om inkluderende arbeidsliv - IA-avtalen.

Oppfølging og veiledning

Blant annet skal oppfølging og veiledning styrkes i forhold til virksomhetene gjennom Arbeidslivssentrene i Arbeids- og velferdsetaten, samt virksomhetene gjennom Arbeidstilsynet. Midler til nye overlegestillinger og utdanningsstillinger i de arbeidsmedisinske avdelingene i de regionale helseforetakene skal øremerkes. Oppfølgingen av det arbeidsmedisinske feltet i Statens

arbeidsmiljøinstitutt, Stami, skal styrkes, og det skal også settes av midler til evaluering av det arbeidsmedisinske tjenestetilbudet ved helseforetakene og Stami, som en del av IA-avtalen.

Arbeidsrettet rehabilitering

For langtidssyke med psykiske lidelser, muskel- og skjelettlidelser og sammensatte lidelser er det stort behov for arbeidsrettede rehabiliteringstilbud. Regjeringen ønsker derfor å etablere et forsøk med arbeidsrettet rehabilitering for en utvidet målgruppe i regi av Arbeids- og velferdsetaten.For å øke behandlingstilbudet foreslås de resterende midlene innenfor Raskere tilbake fordelt til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte i regi av helseforetakene og Arbeids- og velferdsetaten. (VG Nett)

"
Powered by Labrador CMS