Sommersemina 2008 02
Sommersemina 2008 02

Seminar: Kjemikalidokumentasjon

3. og 4. juni 2008 arrangerer ECO­online Norges største seminar innen Kjemikaliedokumentasjon. Også i år vil flere ut­stil­le­re og fore­drags­hol­de­re vekt­leg­ge prak­tisk gjen­nom­fø­ring av det nye REACH-regel­ver­ket og de miljø­mes­si­ge ut­ford­rin­ger vi står over­for.

Publisert

Årets som­mer­se­mi­nar vil også i år fo­ku­se­re på REACH og hvil­ke ut­ford­rin­ger som kom­mer. Fore­byg­gen­de hel­se­ar­beid, samt hold­nin­ger og til­tak vil bli tatt opp som et vik­tig tema. Ar­ran­gø­re­ne har også hen­tet inn eks­per­ti­se fra Sve­ri­ge, som for­tel­ler om hvor­dan du kan etab­le­re en bed­re sik­ker­hets­kul­tur.

Her er noen av te­ma­ene:

o REACH – nytt re­gel­verk og nye krav, hva skjer i prak­sis?o GHS – må alt mer­kes om?o Kje­mi­ka­lie­kon­troll, til­tak og re­ak­sjo­ner. o Når kje­mi­ka­li­er blir en trus­sel mot hel­se og mil­jø.

Po­pu­lært se­mi­nar

ECOonlines som­mer­se­mi­nar er blitt en år­lig fore­te­el­se og ar­ran­ge­men­tet er meget godt be­søk. ECOonline ut­vik­ler og le­ve­rer sy­ste­mer for kjemi­kalie­hånd­tering, men fore­drags­pro­gram­met er helt nøy­tralt i for­hold til dere egne tje­nes­ter.

I til­legg til fore­dra­ge­ne, blir det også ut­stil­lin­ger fra fle­re le­ve­ran­dø­rer.

Mål­grup­pe er blant an­net dag­lig le­de­re, le­de­re, verne­per­so­nell og HMS-med­ar­bei­de­re fra både of­fent­li­ge og pri­va­te virk­som­he­ter. Ar­ran­ge­men­tet fore­går påQuality Ho­tel Tøns­berg - ”Ose­berg kul­tur­hus”.

Mer de­tal­jert om fore­dra­ge­ne

Blant fore­dra­ge­ne er:o For­skrifts­ar­bei­deo REACH, får det kon­se­kven­ser for dek­lare­rings­plik­ten? (Pro­dukt­re­gis­te­ret flyt­tet til SFT)o Fa­ren ved at kje­mi­ka­li­er kom­mer i "feil hen­der"o Hold­nin­ger til kje­misk hel­se­ri­si­ko i virk­som­he­ter sett fra me­diao Kje­misk hel­se­ska­de sett fra Arbeids­miljøs­kaddes lands­for­en­ingo Ar­beids­ska­der og for­sik­ringo REACH og pre-re­gist­re­ring av stof­fer til Kjemi­kalie­byråeto Mang­len­de kunn­skap om REACH i virk­som­he­te­ne og de dra­ma­ti­ske kon­se­kven­se­ne det­te kan få for din virk­som­heto Kjemi­kalie­sikkerhets­rapport: Hva er det og hva skal vi med rap­por­ten (RIP 3.2 )?o Hånd­te­ring av far­li­ge kje­mi­ka­li­er (av­fall, de­kla­re­ring og fo­re­taks­straff)o Er­fa­ring fra ulyk­ker - en måte å etab­le­re god sik­ker­hets­kul­tur o Hva er bio­lo­gisk ma­te­ria­le, kart­leg­ging og ri­si­ko­vur­de­ring?

Les mer: http://www.ecoonline.no/ez/index.php/products/sommerseminar

"
Powered by Labrador CMS