Norsk standard for risikovurdering av anleggsarbeid

Norsk Standard for risikovurdering av anleggsarbeid, NS 5815, ble fastsatt i juni i fjor. Den er et nyttig verktøy for anleggsbransjen (byggherrer, rådgivere og entreprenører).

Publisert Sist oppdatert

Standarden er et godt hjelpemiddel i forbindelse med styring og vurdering av risiko som utførelsen av et anleggsarbeid medfører for personer, miljø og materiell.

Angir minimumskrav

NS 5815 angir hva en risikovurdering av anleggsarbeid minimum skal omfatte for å oppfylle de krav som ligger i HMS-lovgivningen. Med denne standarden vil myndigheter kunne vise til hva som kreves av risikovurderinger. Standarden setter krav til både organiseringen av arbeidet, prosessen og rapporteringen.

Hva er forskjellen?

I dagligtale brukes begrepene risikoanalyse og risikovurdering om hverandre, men ifølge Standard Norge finnes det er en forskjell. Ofte når vi sier risikoanalyse, mener vi egentlig en risikovurdering. Risikovurdering omfatter både beskrivelse av risiko (risikoanalyse) og evaluering av dens betydning (risikoevaluering).

Nyttig underlag

En risikovurdering brukes som underlag for sikkerhetsstyring og er et nyttig og ofte nødvendig hjelpemiddel som underlag for beslutninger om sikkerhetstiltak og for å dokumentere at mål og akseptkriterier for sikkerhet er nådd. En risikovurdering kan også brukes som hjelpemiddel ved prosjektering av sikkerhetstiltak ved ulike anleggsarbeid.

For ytterligere opplysninger, se nettsiden til Standard Norge eller kontakt Merete Holmen Murvold på telefon 67 83 86 60 eller e-post [email protected]

"