Kjemikalier
Kjemikalier

Nytt regelverk for kjemikalier

Nye og eksisterende kjemiske stoffer skal registreres på nytt innen 1. juni i år.

Publisert Sist oppdatert

REACH-regelverket er EUs nye forordning for kjemikalier. EU-kommisjonen, EU-rådet og EU-parlamentet har arbeidet med forordningen i tre år, skriver sft.no, nettstedet til Statens forurensningstilsyn.

Nytt register i Helsingfors

Produsenter og importører av kjemikalier må nå dokumentere stoffenes egenskaper og registrere stoffene i EUs nye kjemikalieregister i Helsingfors. Det nye registeret vil omfatte nærmere 30 000 ulike stoffer og være ferdig utbygd i 2018.

Vil også gjelde i EØS

Miljøvernmyndighetene i Norge har som mål at REACH-regelverket skal inkluderes i EØS-avtalen så raskt som mulig. Etter en overgangstid på 12 til 14 måneder, vil myndighetene oppheve dagens regelverk med krav til nye og eksisterende stoffer.

Alle produsenter og importører må rette seg etter REACH

Alle som produserer kjemikalier i eller importerer kjemikalier til EØS-området, må rette seg etter de nye reglene. REACH vil omfatte både rene stoffer, stoffer i stoffblandinger og enkelte stoffer i faste produkter.

Industrien får bevisbyrden

Ifølge det nye regelverket er det produsenter og importører som må bevise at stoffene er trygge. Sagt på en annen måte er det industrien som får bevisbyrden.

Mengde og risiko avgjør

Virksomheter som produserer eller importerer ett tonn eller mer av et stoff pr. år, må registrere dette i det nye kjemikalieregisteret. Når mengden av stoffet er ti tonn eller mer, krever det nye regelverket mer informasjon. Produsenter og importører må da sørge for å lage en kjemisk sikkerhetsrapport for stoffet. Sikkerhetsrapporten skal inneholde en risikovurdering og tiltak for å håndtere risiko.

Myndighetene kan forby stoff som er farlig for helse og miljø

Når et stoff utgjør en betydelig helse- eller miljørisiko, og risikoen ikke er tilstrekkelig under kontroll, kan myndighetene forby selve stoffet eller spesifikk bruk av det.

Mer kunnskap om kjemikalier

Med det nye regelverket vil vi få mer kunnskap om kjemikaliene som produseres i og importeres til EØS-området.

De farligste stoffene må godkjennes

Det nye regelverket medfører at produsenter, importører og brukere ikke har lov til å omsette eller bruke de farligste stoffene før de er godkjent. Vedtaket om godkjenning skal fattes av EU-kommisjonen i samråd med medlemslandene. Dette vil gjelde et bredt spekter av stoffer som utgjør en betydelig helse- eller miljørisiko.

Stoffer kan også forbys

Myndighetene kan forby eller begrense bruken av stoffer. Dagens begrensningsdirektiv tas inn i regelverket. Du finner mer informasjon om det nye regelverket på www.sft.no.

"