Du er her

Vil fore­byg­ge be­last­nings­ska­der på lær­lin­ger

Hønefossfirmaet Tron­rud Bygg har inn­ført ob­li­ga­to­risk tre­ning for sine lær­lin­ger. En­tre­pre­nø­ren har er­fart at en del lær­lin­ger på­drar seg be­last­nings­ska­der, og øns­ker å fore­byg­ge det­te.
Av Anonym
Publisert 26.02.2007 23:20

- Å være tøm­rer og for­ska­lings­snek­ker er hardt fy­sisk kropps­ar­beid. Vi har er­fart at en del lær­lin­ger på­drar seg be­last­nings­ska­der, og det kan sy­nes som om de er for dår­lig fy­sisk for­be­redt på hver­da­gen som mø­ter dem i yr­ket, sier Tor Kris­ti­an Ny­stad, HMS-le­der i Tron­rud Bygg i Hø­ne­foss.

Man­ge lær­lin­ger er rett og slett for dår­lig fy­sisk for­be­redt til job­ben.

Den­ne ob­ser­va­sjo­nen fikk en­tre­pre­nø­ren til å ten­ke nytt. Tron­rud Bygg tar inn man­ge lær­lin­ger som et be­visst ledd i å re­krut­te­re fag­folk. Fra som­me­ren 2006 ble det inn­ført et prø­ve­pro­sjekt med ob­li­ga­to­risk tre­ning.

Kon­trak­ten er helt klar. Den som skal bli lær­ling i Tron­rud Bygg, for­plik­ter seg til å tre­ne tre gan­ger i uka et­ter ar­beids­tid. Tre­nin­gen fore­går på tre­nings­sen­te­ret Elixia i Hø­ne­foss i form av én fel­les­økt og to egen­øk­ter. Tron­rud Bygg dek­ker alle kost­na­de­ne.

- Man­ge av lær­lin­ge­ne tre­ner en del på fri­ti­den, men alt i alt har det blitt et mer stil­le­sit­ten­de hver­dags­liv for dem som kom­mer rett fra sko­le­ben­ken, me­ner HMS-le­de­ren.

Kost-nyt­te vur­de­ring

Tron­rud Bygg øns­ker gjen­nom den på­lag­te tre­nin­gen å ta vare på de unge ar­beids­ta­ker­ne sine. Men tre­nings­pro­gram­met har også en klar kost-nyt­te vur­de­ring.

- Sy­ke­fra­vær som føl­ge av be­last­nings­ska­der kos­ter mer enn fore­byg­gen­de ar­beid. Vi øns­ker å mi­ni­ma­li­se­re fall­gru­ve­ne. Vi vil få lær­lin­ge­ne fy­sisk be­viss­te på et tid­lig tids­punkt, der­med kan de kan­skje stå len­ger i jobb. I dag fin­ner du ikke så man­ge hånd­ver­ke­re over 50 år, po­eng­te­rer Ny­stad.

- Hvor­dan er tre­nin­gen lagt opp?

- Inn­led­nings­vis har alle lær­lin­ge­ne hver sin kartleggingstime med en fy­sio­te­ra­peut. Den­ne kart­leg­gin­gen tar for seg tre­ning med tan­ke på jobb­si­tua­sjo­nen. Der­et­ter har hver lær­ling en time der han får satt opp et per­son­lig pro­gram som de skal føl­ge to da­ger i uka. Den tred­je da­gen er det fel­les­tre­ning med in­struk­tør fra Elixia. To ild­sje­ler blant de an­sat­te veks­ler på å del­ta på fel­les­tre­nin­ge­ne. Opp­mø­tet på tre­nin­ge­ne blir fulgt nøye opp. De som av en el­ler an­nen grunn ikke kan møte på fel­les­tre­nin­ge­ne, skal mel­de for­fall til HMS-le­de­ren. Opp­mø­tet på egen­tre­nin­ge­ne blir re­gist­rert og kon­trol­lert. Opp­mø­te­plikt til tross: Lær­lin­ge­ne som HMS-ma­ga­si­net pra­tet med, var ute­luk­ken­de po­si­ti­ve til tre­nin­gen.

- Jeg har mer­ket at snek­ker­yr­ket er kre­ven­de, sier An­dre­as Gar­berg. Han be­gyn­te å tre­ne på Elixia på egen­hånd for en tid til­ba­ke og har mer­ket stor for­skjell: Jeg har mer ut­hol­den­het på alt jeg dri­ver med, me­ner 18-åringen.

- Jeg vil­le nok også ha vært her og trent uan­sett, men da av and­re grun­ner enn tre­ning i for­hold til job­ben. Dess­uten har vi lær­lin­ger blitt bed­re kjent med hver­and­re gjen­nom å mø­tes på tre­nin­ge­ne, sier Ma­ri­us Laupet. Han er også 18 år og lær­ling.

Stør­re nyt­te­ver­di

Det rent fy­sis­ke er ikke den enes­te nyt­te­ver­di­en Tron­rud Bygg ser i tre­nings­pro­gram­met.

- Sam­hol­det og den so­sia­le bi­ten rundt tre­nin­gen be­tyr også mye. Jo stør­re triv­sel og sam­hold, jo mer mo­ti­ver­te med­ar­bei­de­re. Tron­rud Bygg øns­ker å være en at­trak­tiv ar­beids­gi­ver for å til­trek­ke gode med­ar­bei­de­re, og tre­nings­til­ta­ket er et ledd i det­te, sier Tor Kris­ti­an Ny­stad.

Når lær­lin­ge­ne først er sam­let, be­nyt­ter be­drif­ten også an­led­nin­gen til å put­te inn noen and­re HMS-mo­men­ter.

- I høst la vi blant an­net inn ei økt i for­kant av en fel­les­tre­ning hvor vi tok for oss be­kled­ning før vin­te­ren, for­tel­ler Ny­stad. Rett før jul eva­lu­er­te Tron­rud Bygg tre­nings­pro­gram­met for lær­lin­ge­ne.

- Ar­beids­mil­jø­ut­val­get be­slut­tet at vi fort­set­ter tre­nings­opp­leg­get i be­drif­ten, og at det blir ob­li­ga­to­risk for alle lær­lin­ger det før­s­te året, av­run­der HMS-le­de­ren.