Du er her

Unik ut­vik­ling

Et­ter fem års hardt ut­vik­lings­ar­beid er den en­de­lig klar. Den fer­dig fuk­te­de engangsmoppen Uniq fra Lil­le­borg ven­tes å gjø­re hver­da­gen let­te­re for man­ge ren­hol­de­re.
Av Anonym
Publisert 21.03.2007 12:52

For­de­len er at den ikke kre­ver for­be­re­del­ser, den er en­kel å fes­te, og du unn­går kre­ven­de mopp­vask.

Mop­pen er tre­lags med bor­re­lås på den ene si­den. Ren­gjø­rings­fla­ten er la­get av vis­ko­se for smuss­opp­ta­ket og po­ly­ety­len for hol­de frik­sjo­nen nede. I mid­ten er det en kjer­ne av pa­pir. Tes­ter vi­ser at den ren­gjør like godt som tra­di­sjo­nel­le mop­per og at den fjer­ner både støv og flek­ker.

Mop­pen er først og fremst tids­be­spa­ren­de der du må frak­te mop­pe­ne langt for å vas­ke dem. Den er også så en­kel i bruk at alle kan ta et tak inn­imel­lom i lo­ka­le­ne.

I smit­te­rom og iso­lat er det kla­re hy­gie­nis­ke ge­vins­ter ved bruk av pro­duk­tet: For å re­du­se­re fa­ren for smit­te, må du pak­ke tra­di­sjo­nel­le mop­per ned i po­ser. Har du her et pro­dukt du kan kas­te et­ter bruk.