Du er her

Stress ned

Leng­ter du et­ter et liv uten stress? Stress på­vir­ker alle si­der ved våre mo­der­ne liv.
Av Anonym
Publisert 21.03.2007 12:10

Det får oss til å pre­ste­re dår­li­ge­re og er van­ske­lig å dia­gnos­ti­se­re, skri­ver for­fat­te­ren, dr. Don Colbert, og for­kla­rer hvor­for den­ne stress­epi­de­mi­en har kom­met ut av kon­troll.

Han vi­ser at stress er år­sa­ken til man­ge syk­dom­mer som bry­ter oss ned og som kos­ter oss li­vet.

 

Bo­ken for­sø­ker blant an­net å be­sva­re: Hva gjør stress med krop­pen din? Le­ver du i stres­sen­de re­la­sjo­ner? Dve­ler du ved smer­te­ful­le min­ner? Hvor­dan kan du lære å slap­pe av og re­du­se­re fy­sisk, men­talt og fø­lel­ses­mes­sig stress?

Ut­gitt på Hermon for­lag i 2006, 288 si­der inn­bun­det.