Du er her

Slik blir fremtidens arbeidsmiljø

Vil de ansatte betraktes som en kostnad eller en investering? Kommer arbeidsgiveren til å ta hensyn til den ansattes livssituasjon, eller er det kun arbeidsplassen som teller?
Av Anonym
Publisert 22.03.2007 14:10

Les mer om Scenario 1 her" Les mer om Scenario 2 her"
Les mer om Scenario 3 her Les mer om Scenario 4 her

Dette er temaet for en fersk scenarieanalyse av hvordan arbeidsmiljøet kommet til å se ut i fremtiden. Analysen av laget av scenario- og rådgivningsselskapet Docere på oppdrag av det svenske Arbetslivsinstitutet. Rapporten, Framtidens arbetsmiljö år 2012, er en del av et større prosjekt der målet er å definere fremtidige kompetansebehov i helsevirksomheter.

Fire mulige veier

" Docere har tatt utgangspunkt i fire ulike alternativer. De viktigste forskjellene er hvorvidt arbeidsgiveren kommer til å se på sine ansatte som en kostnad eller som en investering, og om fokus ligger på arbeidsplassen eller på å sette den ansatte inn i en større helhet bestående av jobb, familie og fritid.
De fire alternativene er filmatisert og kan lett brukes som underlag for opplæring eller diskusjoner på den enkelte arbeidsplass. I dramatiseringen er byggebransjen brukt som eksempel på hvordan arbeidsmiljøet kan komme til å se ut i 2012. I virkeligheten kan det gjelde en hvilken som helst bransje eller arbeidsplass. Men ved å bruke samme bransje i eksemplet, er det lettere å se forskjeller og likheter i de ulike scenariene.
Tidsperspektivet er valgt for ikke å ha altfor mye science fiction-preg. Visse tendenser i scenariene kan gjenkjennes allerede i dag. Filmene kan du se på: www.arbetslivsinstitutet.se/arbetsmiljo2012/default.asp" Mål: Bedre beslutninger
Scenarier er historier om tenkbare fremtider. Målet med scenarier er imidlertid ikke å forsøke å forutsi fremtiden, men å ta bedre beslutninger i dag. Ved å ta utgangspunkt i de trender og drivkrefter vi ser i dag, er det mulig å metodisk bygge opp scenarier for flere mulige fremtider. Dermed fanger vi ikke bare opp det mest sannsynlige utfallet (prognosen) eller den mest ønskede fremtiden (visjonen), men også muligheter vi verken vil eller kan se i dag.
Krever systematikk
Når vi skal sette opp scenarier som strekker seg flere år fremover i tid, er det helt nødvendig med en metodisk og strukturert fremgangsmåte. Scenarieanalyse er en slik metode. Ved hjelp av scenariet kan vi beskrive komplekse sammenhenger og analysere hvordan de ulike faktorene vekselvirker, samt trekke konklusjoner om hvordan fremtiden vil se ut. Resultatet er et begrenset antall fremtidsbilder som er tydelig adskilt fra hverandre, og som viser hvordan fremtiden kommer til å se ut, gitt at de toneangivende faktorene i scenariet slår til. Målet er å treffe ta strategiske beslutninger i dag som gjør at virksomheten lettere kan imøtekomme morgendagens forventninger og kra

v.
Prosjektet er gjennomført med en arbeidsgruppe fra Arbetslivsinstitutet, bestående av Marie Dahlgren, Eva Greijer, Lars Hansén, Katarina Mathessis, Sara Saellström Bonnevier og Mattias Sandström, samt med Leif Jansson og Charlotte Mattfolk fra Docere.
Investering/Kostnad
Denne linjen beskriver om virksomheten ser arbeidsmiljøarbeidet som en investering eller en kostnad.
I retningen investering er arbeidsmiljøet en viktig produksjonsfaktor. Tiltak som bedrer arbeidsmiljøet og medarbeidernes forutsetning for å mestre jobben, betraktes som en investering. Investeringene gjøres både for å unngå forstyrrelser i produksjonen og for å øke virksomhetens omdømme, slik at den lettere kan innhente attraktiv og riktig arbeidskraft. Virksomheten gjennomfører også målinger for å kontrollere at gjennomførte tiltak er langsiktige, reelle investeringer.
I retningen kostnad, ser virksomheten ingen klar kopling mellom arbeidsmiljøet og foretakets gevinst. Et godt arbeidsmiljø betraktes mer som en hygienefaktor og en utgiftspost blant mange andre. I gode tider satser virksomheten kortsiktig på å forbedre arbeidsmiljøet, men avbryter eventuelle tiltak så fort tidene blir litt dårligere. Det finnes ingen oppfølging eller måling av effektene av et bra eller dårlig arbeidsmiljø.
Arbeid/Fritid
Denne linjen beskriver hvor stor del av tilværelsen som omfattes av arbeidsmiljøarbeidet. Vurderer arbeidsgiveren sine medarbeidere ut fra et helhetsperspektiv der alle deler av livet inngår, eller fokuserer arbeidsgiveren kun på den tiden medarbeideren er på jobben?
I retningen arbeid finnes et klart skille mellom arbeidstid og fritid, altså hva som skjer på arbeidsplassen og hva som skjer utenfor. Kun de faktorer som inntreffer i arbeidstiden regnes som viktige for arbeidsmiljøet. I retningen fritid regnes aktiviteter utenfor arbeidstiden og folkehelseaspekter som en del av arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver tar hensyn til at medarbeiderne befinner seg i ulike faser i livet, og grensen mellom arbeidstid, fritid og familieliv viskes ut.