Du er her

Re­du­se­rer støv­pla­ge­ne

Et nytt flis­lim stø­ver 80 pro­sent mind­re og er både enk­le­re og ras­ke­re å job­be med, skal vi tro le­ve­ran­dø­ren Hen­kel, som også har ut­vik­let li­met.
Av Anonym
Publisert 21.03.2007 13:43

I flis­li­met CM 90 Easy Flex Plus er meng­den far­lig støv re­du­sert med opp­til 80 pro­sent. Det be­tyr mind­re støv i øy­ne­ne, hal­sen og lun­ge­ne, både når po­sen åp­nes, når inn­hol­det tøm­mes ut i span­net, og når det blan­des med vann.

Det nye flis­li­met er ikke bare bed­re for hel­sen, det gjør også at du bru­ker mind­re kref­ter, et­ter­som det er let­te­re å blan­de og leg­ge på. Dess­uten le­ve­res det i 15-ki­los sek­ker, som er let­te­re å bære.

Fli­se­ne si­ger ikke ned un­der ar­beids­pro­ses­sen, så du kan be­gyn­ne øverst på veg­gen hvis du øns­ker det. Li­met er drøyt og rek­ker til nes­ten dob­belt så man­ge fli­ser som van­lig flis­lim. Det er en­kelt å til­pas­se kon­sis­ten­sen et­ter un­der­la­get, en­ten du job­ber med gulv el­ler vegg.

 

Dess­uten har det eks­tra lang bruks­tid. Li­met fås i byg­ge­va­re­bu­tik­ker over hele lan­det.