Du er her

Røyking og asfaltarbeid - en dårlig kombinasjon

Lungefunksjonen til røykende asfaltarbeidere faller tre ganger mer enn hos røykere som ikke jobber med asfalt. Kombinasjonen røyking og asfaltarbeid er meget uheldig.
Av Jan Tveita
Publisert 08.08.2006 09:20

En helseundersøkelse Mesta har utført blant selskapets asfaltarbeidere viser at lungefunksjonen forverres hos visse grupper i løpet av sesongen. Undersøkelsen viser også at kombinasjonen av røyking og asfaltarbeid er særlig uheldig.
Lungefunksjonen til røykende asfaltarbeidere faller tre ganger mer enn hos røykere som ikke jobber med asfalt.
Bakgrunnen for undersøkelsen var asfaltarbeidernes bekymring for egen helsesituasjon. Bekymringen knytter seg til det å puste inn forurenset luft, blant annet asfalt- og oljedamp. Rundt 150 asfaltarbeidere ble undersøkt ved hjelp av blodprøver og lungetester, både før og etter asfaltsesongen 2005. Bedriftshelsetjenesten i Mesta hadde en hypotese om at asfaltarbeid i seg selv ikke var farlig.

- Vi hadde en åpen holdning og trodde ikke så mye verken i den ene eller andre retningen, sier bedriftslege Bente Ulvestad i Mesta.
Asfaltrøyk - ingen tilleggseffekt
- For dem som jobber på asfaltverk, finner vi ingen negative helseeffekter eller endringer i løpet av sesongen. Slik er det også med funksjonærene, mens asfaltlaget er i en annen situasjon.
Hos ikke-røykere finner vi en stigning i en betennelsesmarkør som kalles Interleukin 6, som reagerer på forurensning og som tyder på en negativ prosess i luftveiene. Denne
stigningen finner vi ikke hos røykerne, sier Ulvestad.
Hvorfor er det slik?
- Grunnen er at røykerne ligger så høyt fra før - faktisk på det dobbelte av ikke-røykerne - og at asfaltrøyken ikke gir noen tilleggseffekt. Ut fra blodprøvesvarene ser det ut til å være mer skadelig å røyke enn å puste inn asfaltrelatert forurensning, sier Ulvestad.
Hun legger til at verdiene hos ikke-røykere etter sesongen fremdeles er lav, sammenliknet med
røykerne.
Betydelig fall i lungefunksjon
Lungefunksjonen hos Ola og Kari nordmann som ikke røyker, faller årlig med ca. 30 milliliter. En som røyker skal falle med 10 milliliter mer, det vil si ca. 40 milliliter årlig.
Asfaltarbeidere i Mesta som jobber bak utleggeren (screeden), og som ikke røyker, ligger omtrent på gjennomsnittet for røykende funksjonærer når det gjelder fall i lungefunksjon. Hos røykende screedmenn er fallet i lungefunksjon til sammenlikning dramatisk.
- Undersøkelsen viser at denne gruppen faller 146 milliliter - hele fem ganger mer enn det som er forventet hos en ikke-røyker i et forurensningsfritt arbeidsmiljø.
Kombinasjonen røyking og asfaltarbeid er med andre ord svært uheldig, sier Ulvestad, og legger til at mange asfaltarbeidere heldigvis har sluttet å røyke.
Ut fra tidligere erfaring mener hun at lungefunksjonen normaliseres gjennom vintersesongen, og legger til at hun vil undersøke på nytt til våren for å kunne si det med sikkerhet.
Det hun frykter er at mange ganger fall i lungefunksjon vil kunne gi en varig reduksjon i lungefunksjonen.
Lavere lungefunksjon enn andre
Undersøkelsen har stilt store krav til både deltakere og til bedriftshelsetjenesten i Mesta, men den ble gjennomført i tråd med planen.
Ifølge Ulvestad er utvalget stort nok til å være representativt for hele bransjen i Norge, og asfaltarbeiderne ble undersøkt både før og etter sesongen.
Etter første undersøkelse viste funn at asfaltarbeiderne hadde redusert lungefunksjon når vi sammenliknet med andre veiarbeidere.
- Vi vet ikke om dette har med dagens arbeidssituasjon å gjøre, blant annet fordi snittalderen blant de undersøkte er så høy. Det betyr at mange av disse har holdt på med asfaltarbeid lenge, også da det var andre stoffer i asfalten, sier Ulvestad.
Innenfor Arbeidstilsynets normer
I løpet av asfaltsesongen ble det foretatt målinger i arbeidsmiljøet, i et forsøk på å finne ut hvorfor den reduserte lungefunksjonen oppstår.
Målingene viser at forurensningsverdiene ligger under det som er Arbeidstilsynets normer, det vil si grensen for hva som er akseptabelt nivå i løpet av en åtte timers arbeidsdag.
For alle typer forurensning ligger Mestas asfaltarbeidere lavere enn en tredjedel av denne normen, både når det gjelder partikler og gasser, hvilket er bra. Unntaket er når ventilasjonen svikter under asfaltarbeid i tunnel.
For dem som jobber med asfaltfresing i Mesta, er problemstillingen annerledes. For denne gruppen er problemet i hovedsak støv og dieseleksos.
Eksponeringsmålingene viser at de ikke ligger så godt an i forhold til de administrative normene, og det er personen som styrer fresen som blir mest utsatt. Løsningen på dette problemet må ifølge Ulvestad være hytte på fresen eller bruk av åndedrettsvern.
Må vurdere tiltak
Asfalt- og materialdirektør Erik Storhaug mener undersøkelsen danner grunnlag for å se på flere tiltak.
- Vi må blant annet sørge for at tilbudet om røykesluttkurs når ut til alle, sier han.
I tillegg til problemstillingen knyttet til røyking, må det jobbes mer med resultatene fra undersøkelsen for å finne ut hvor tiltakene skal settes inn.
Det kan se ut som oljetåke har en uheldig helsemessig virkning, og hvis dette kan bekreftes må det jobbes for å få ledet tåken vekk fra utleggerne. Ved vedvarende fall i lungefunksjon hos dem som er undersøkt, må vi blant annet se på muligheten for omplassering.
Røykeslutt
- Mesta har allerede et meget bra opplegg for røykeslutt, og det hviler selvfølgelig et ansvar på hver enkelt for å melde seg på Happy Ending. Det vil ikke bare spare Mesta, men også hver enkelt for både kostnader og helsemessig risiko i fremtiden dersom flere slutter å røyke, sier Storhaug.
Oljetåke
- For at vi skal kunne gjøre tiltak i asfaltutleggernes arbeidsmiljø, må vi vite hvilken type forurensning som er mest problematisk. Dette vet vi foreløpig ikke med sikkerhet, men det ser ut til at oljetåken er den skumleste kilden. Målet er derfor å redusere asfaltarbeidernes eksponering for oljetåke.
Vibrasjoner
- I neste omgang skal vi også se på vibrasjonene førerne av asfaltutleggerne og valsene utsettes for. Grunnlaget for undersøkelsen vil være Arbeidstilsynets vibrasjonsforskrift. - De aller fleste asfaltarbeiderne tåler jobben godt, men noen er mer sensible enn andre. Det betyr at i noen få tilfeller kan det bli nødvendig med omplassering i Mesta, konkluderer Ulvestad.