Du er her

Nye øre­prop­per

For at øre­prop­per skal bli brukt, er det vik­tig at de er be­ha­ge­li­ge. De nye engangsproppene La­ser Lite fra Ho­ward Leight er pro­du­sert i et mykt ma­te­ria­le som for­mer seg et­ter øre­gan­gen.
Av Anonym
Publisert 21.03.2007 13:04

De er ut­vik­let for å sit­te be­ha­ge­lig i øret uten at det er plag­somt for bru­ke­ren. Det­te opp­munt­rer til å bru­ke hør­sels­ver­net hele da­gen. Dem­pings­ver­di­en er på SNR 35.

Hvis bru­ke­ren be­fin­ner seg i et mil­jø som kre­ver mer be­skyt­tel­se, kan prop­pe­ne kom­plet­te­res med øre­klok­ker. T-for­men gjør at øre­prop­pe­ne er let­te å set­te inn og ta ut.

Iføl­ge pro­du­sen­ten skal de hel­ler ikke gli ut av øret like lett som man­ge and­re engangspropper.

Prop­pe­ne er i gult og rosa. Der­som det opp­står en far­lig si­tua­sjon, el­ler hvis noen skul­le ha be­hov for å på­kal­le en kol­le­gas opp­merk­som­het, er det vik­tig å vite om kol­le­ga­en har på seg hør­sels­vern el­ler ikke. De kla­re far­ge­ne gjør det let­te­re å se når noen har på seg øre­prop­pe­ne.