Du er her

Ny skjerm­stan­dard for be­ve­ge­li­ge bil­der

Be­ve­ge­li­ge bil­der blir mer og mer van­lig i man­ge uli­ke bran­sjer.
Av Anonym
Publisert 17.10.2006 11:40

Be­ve­ge­lig gra­fikk, opp­læ­rings­fil­mer og vi­deo­kon­fe­ran­ser på kon­to­ret, fil­mer i bu­tik­ker, 3-D ani­ma­sjo­ner i in­du­stri­en og di­gi­tal røntgen i hel­se­ve­se­net er bare noen eks­emp­ler på at be­ve­ge­lig bil­der tas i bruk i sta­dig stør­re om­fang i ar­beids­li­vet.

TCO'06 Me­dia Dis­plays er den før­s­te mer­kin­gen som også in­klu­de­rer tv-ap­pa­ra­ter. Mer­kin­gen byg­ger på TCO Developments 20-årige er­fa­ring med tes­ter av da­ta­skjer­mer, og er blitt til­pas­set til de spe­si­el­le for­ut­set­nin­ger som gjel­der for bevegelige bil­der.

Dataskjermprodusentene Sam­sung, Eizo og BenQ er de før­s­te som sertifiseres et­ter TCO Developments nye mer­king for multifunksjonsskjermer og tv-ap­pa­ra­ter.

Hver av de tre pro­du­sen­te­ne har fått én skjerm god­kjent et­ter de nye kri­te­ri­ene. Mer­kin­gen om­fat­ter er­go­no­mi, som for eks­em­pel bil­led­kva­li­tet og far­ge­gjen­gi­vel­se. Mer­kin­gen om­fat­ter også ener­gi, for eks­em­pel ener­gi­for­bruk i hvi­le­mo­dus. Også elek­tris­ke og mag­ne­tis­ke felt er det stilt krav til, og øko­lo­gi, som for eks­em­pel hvor­dan skjer­men er klar­gjort for gjenvinning.

De mer­ke­de skjer­me­ne er:

 

 

 

Eizo Wide­Screen 21'': Flex Scan S2110W.

 

 

 

 

Sam­sung 21": 215TW. 

 

 

 

 

 

BenQ 24'': FP241W.