Du er her

Ny ergonomitest av mo­bil­te­le­fo­ner

Bare fem av 13 best­sel­ge­re be­sto de­sem­ber­tes­ten av mo­bil­te­le­fo­ner.
Av Anonym
Publisert 20.02.2007 23:05

TCO Development har la­get kva­li­tets- og mil­jø­mer­kin­gen TCO'01 Mo­bi­le Phones. Med jev­ne mel­lom­rom tes­ter in­sti­tu­sjo­nen nye mo­bil­te­le­fo­ner.

De­sem­ber­tes­ten vis­te at bare fem av 13 mo­bil­te­le­fo­ner dek­ket kra­ve­ne til strå­ling og er­go­no­mi.

Kra­ve­ne

Mo­bil­te­le­fo­ne­ne ble tes­tet mot TCO Developments krav for strå­ling og er­go­no­mi.

 

 


 Godkjente mobiltelefoner

 


 Ikke godkjente mobiltelefoner

 

Nokia N93

 

  

HTC TyTN

 

 

Nokia 6233

 

 

LG KG800

 

 

Qtek 9000

 

 

Nokia 5500 sport

 

 

Sony Erics­son P990i

 

 

Nokia 6131

 

 

Sony Erics­son W850i

 

 

Sony Erics­son K310i

 

 

 

 

 

Sony Erics­son K610i

 

 

 

 

 

Sony Erics­son M600i

 

 

 

 

 

Sony Erics­son W950i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tcodevelopment.com/ fin­ner du en prak­tisk lis­te over god­kjen­te mo­bi­ler og mer ut­fyl­len­de in­for­ma­sjon om tes­te­ne og mo­bil­te­le­fon­bruk.

Ar­beids­til­sy­net me­ner al­vor om kra­ve­ne i ergonomiforskriftene.

Ar­beids­til­sy­nets for­skrif­ter om ar­beid ved da­ta­skjerm og om tungt og en­si­dig ar­beid stil­ler krav til kart­leg­ging, ri­si­ko­vur­de­ring og opp­læ­ring.

Dis­se ak­ti­vi­te­te­ne skal gjen­nom­fø­res som en del av det sy­ste­ma­tis­ke HMS-ar­bei­det. Sak­kyn­dig bi­stand med kom­pe­tan­se på er­go­no­mi og fore­byg­ging av mus­kel- og skje­lett­pla­ger skal bru­kes.

In­for­ma­sjon på­krevd

På­legg er gitt til en rek­ke virk­som­he­ter som ikke har fulgt opp for­skrifts­kra­ve­ne.

I et­ter­tid har en­kel­te av virk­som­he­te­nes be­drifts­hel­se­tje­nes­ter gjen­nom­ført kart­leg­gin­ger og ri­si­ko­vur­de­rin­ger som har vært av en slik ka­rak­ter at Ar­beids­til­sy­net ikke har kun­net luk­ke på­leg­ge­ne. Ar­beids­til­sy­net går der­for ut med in­for­ma­sjon til be­drifts­hel­se­tje­nes­te­ne om hvil­ket kva­li­tets- og kom­pe­tan­se­ni­vå som må le­ve­res.

For­skrif­te­ne

For­skrif­te­ne Ar­beid ved da­ta­skjerm og Tungt og ens­for­mig ar­beid stil­ler en rek­ke krav til virk­som­he­te­ne.

Til­ta­ke­ne er re­le­van­te for å fore­byg­ge og re­du­se­re om­fang av mus­kel- og skje­lett­pla­ger og så­le­des en del av da­gens po­li­tis­ke pri­ori­te­ring med mål om et la­ve­re sy­ke­fra­vær og økt in­klu­de­ring i ar­beids­li­vet.

Fle­re på­legg

I lø­pet av høs­ten 2006 er det gitt fle­re på­legg in­nen­for kart­leg­ging, ri­si­ko­vur­de­ring og opp­læ­ring i er­go­no­mi. Både kon­tor­ar­beids­plas­ser og ar­beids­plas­ser der det kan fore­kom­me tungt el­ler ens­for­mig ar­beid, skal kart­leg­ges.

Ri­si­ko­vur­de­ring med tan­ke på hel­se­fa­re skal gjen­nom­fø­res på bak­grunn av kart­leg­ging av tungt og ens­for­mig ar­beid. Dis­se ak­ti­vi­te­te­ne skal gjen­nom­fø­res med bi­stand fra per­so­nell med re­le­vant kunn­skap i er­go­no­mi og fore­byg­ging og re­duk­sjon av mus­kel- og skje­lett­pla­ger.

Med ba­sis i kart­leg­ging og ri­si­ko­vur­de­ring skal virk­som­he­te­ne set­te opp en tid­fes­tet hand­lings­plan. Opp­læ­ring skal gjen­nom­fø­res i hen­hold til kra­ve­ne i for­skrif­te­ne. Også her stil­les det krav til ergonomikompetansen til den som hol­der un­der­vis­nin­gen. Det skal også do­ku­men­te­res hvem som har fått opp­læ­rin­gen.

"