Du er her

Lys, luft og lite støy

Frisk luft, godt lys og ryd­di­ge og støy­frie lo­ka­ler er ikke det før­s­te vi ten­ker på i for­bin­del­se med bil­verk­ste­der. Men Bilias nye ska­de­verk­sted på Økern i Oslo gjør våre for­dom­mer til skam­me.
Av Jan Tveita
Publisert 31.01.2007 22:40

I mars i fjor åp­net Bi­lia sin nye ska­de­av­de­ling i Økern Næ­rings­park i Oslo. HMS-ma­ga­si­net har ny­lig be­søkt verk­ste­det, og vi lot oss im­po­ne­re over det vi så. 

Bil­verk­ste­det be­skjef­ti­ger 24 opp­ret­te­re, 12 lak­ke­re­re og to me­ka­ni­ke­re.

I til­legg til verk­sted­fol­ke­ne kom­mer de kon­tor­an­sat­te og kun­de­mot­ta­ker­ne, slik at det to­ta­le an­tal­let an­sat­te nær­mer seg 50.

Verk­ste­det har stor ka­pa­si­tet: I ok­to­ber i fjor pas­ser­te 350 per­son­bi­ler dø­re­ne her.

Lys

- Først og fremst har vi lagt vekt på godt ar­beids­lys, sier ska­de­sjef Ro­ald Not­vik. Kra­vet til god ar­beids­be­lys­ning på våre ar­beids­plas­ser lig­ger på 800 lux. Et godt opp­lyst kon­tor lig­ger på rundt 400. Hos oss lig­ger det et sted mel­lom 1300 og 1500 lux. Vi har både tatt hen­syn til til­strek­ke­lig over­lys og godt si­de­lys på hver en­kelt ar­beids­sta­sjon.

Luft

Et ef­fek­tivt kli­ma­an­legg sør­ger for frisk luft i verk­sted­hal­le­ne. Sam­men med lyse far­ger over­alt på tak og veg­ger gir det­te et inn­trykk av roms­li­ge og luf­ti­ge lo­ka­ler. Du fin­ner ut­tak for trykk­luft over­alt, og alle har til­gang til friskluftmaske nær sin ar­beids­sta­sjon.

Sol­skjer­ming

- I hal­len der opp­ret­tin­gen fore­går, er vin­dus­fla­te­ne så sto­re at de slip­per mye sol­lys inn, så mye at det fak­tisk er blitt et pro­blem, til­føy­er Not­vik. Til tross for kli­ma­an­leg­get blir det varmt i lo­ka­le­ne om som­me­ren.

Der­for skal hal­len solavskjermes i nær­mes­te frem­tid. Det blir ikke bil­lig. På pris­lap­pen står det 400 000 kro­ner, men vi strek­ker oss langt for å opp­nå best mu­li­ge ar­beids­for­hold for våre folk, un­der­stre­ker Not­vik.

Vann­ba­sert lakk

- Lakkeringsanlegget har seks lakk­bok­ser i til­legg til fire for­be­re­del­ses­plas­ser, alle med til­luft og avsugsluft. Un­der lak­ke­ring er kra­ve­ne til luft­til­før­sel stren­ge. Selv om den bil­lak­ken vi bru­ker er vann­ba­sert, er fullt ån­de­dretts­vern på­krevd.

Det er bare topp­lak­ken som frem­de­les in­ne­hol­der ska­de­li­ge løsningsstoffer. Vi kan for­res­ten kla­re oss uten den­ne topp­lak­ken også, men le­ve­ran­dø­re­ne kan ikke skaf­fe oss den ennå. Vi har ikke så lang er­fa­ring med vann­ba­sert lakk og even­tu­el­le ska­de­virk­nin­ger av den. I lakk fin­ner du all­tid noen tung­me­tal­ler, der­for tar vi in­gen sjan­ser. Hvem vet hva fors­ker­ne fin­ner ut om 20 år, sier Not­vik.

Tør­ker med pro­pan

Verk­ste­det har tatt i bruk pro­pan­gass for å tør­ke de ny­lak­ker­te bi­le­ne. Luf­ten var­mes opp fra 20 til 60 gra­der i lø­pet av fire mi­nut­ter i et kraf­tig propangassanlegg.

An­leg­get kjø­rer 36 m3 luft gjen­nom hver lakk­boks i lø­pet av en time, det vil si en luft­has­tig­het på 0,3 me­ter pr. se­kund, noe som er i tråd med de nye eu­ro­pe­iske nor­me­ne.

Ver­ne­ut­styr

- Ti­den uten ver­ne­ut­styr i bil­verk­ste­det er for­bi, kon­sta­te­rer Not­vik. Gut­ta er flin­ke til å bru­ke hans­ker, ån­de­dretts­vern, hør­sels­vern, bril­ler og øv­rig per­son­lig ver­ne­ut­styr. Det går av seg selv. Li­ke­vel tar vi opp te­ma­et jevn­lig og min­ner dem om hvor vik­tig det er å bru­ke ut­sty­ret.

Egen ren­gjø­rings­ma­skin

- I til­legg leg­ger vi stor vekt på å hol­de or­den og ha det ryd­dig rundt oss. Det er be­visst at vi har flis­lagt gul­ve­ne, det inn­byr til å hol­de dem rene. Vi har in­ves­tert i en ren­gjø­rings­ma­skin, som hver en­kelt med­ar­bei­der tar i bruk på sin ar­beids­sta­sjon et­ter at en jobb er fer­dig.

Vi har også lagt vekt på å plas­se­re verk­tøy­et funk­sjo­nelt, da vet du hvor du har det. Alle ut­tak til strøm, luft og støv­av­sug er sam­let på be­stem­te ste­der.

Det­te re­du­se­rer ri­si­ko­en for å snub­le i kab­ler og led­nin­ger un­der ar­bei­det.

Ar­beids­plas­sen

- Mel­lom hver ar­beids­plass har vi støy­av­skjer­ming. Du kan sen­ke den­ne ned fra hver side av ar­beids­sta­sjo­nen. For­de­len med den­ne er ikke bare at den re­du­se­rer støy­en. Du slip­per også svei­se­blink og sli­pe­sprut fra na­bo­en. Sam­ti­dig har alle ar­beids­plas­ser hvert sitt løf­te­bord som

løf­ter 1,60 me­ter. Det­te er med på å gjø­re ar­beids­opp­ga­ve­ne enk­le­re, og det­te spa­rer igjen våre med­ar­bei­de­re for unød­ven­di­ge sli­ta­sjer.

Lite gjen­nom­trekk

- Det er ty­de­lig at de an­sat­te set­ter pris på at det blir sat­set på ar­beids­mil­jø­et. Her er det in­gen gjen­nom­trekk av folk, in­gen slut­ter i job­ben. Før vi åp­net verk­ste­det i fjor, had­de vi folk på dø­re­ne som gjer­ne vil­le job­be hos oss, kon­sta­te­rer en stolt ska­de­sjef Ro­ald Not­vik.