Du er her

Leg­ger hånd på sin tid­li­ge­re sjef

Niels Bjørn Ol­sen er opp­rin­ne­lig ut­dan­net tøm­rer og har tid­li­ge­re ar­bei­det hos en­tre­pre­nør Ivar Rune Ans­nes AS i As­ker. Nå er han til­ba­ke i fir­ma­et, ikke for å byg­ge hus, men for å ta vare på sine tid­li­ge­re kol­le­gers hel­se.
Av Jan Tveita
Publisert 14.06.2006 01:40

Når Niels Bjørn Ol­sen duk­ker opp på kon­to­ret til en­tre­pre­nør Ivar Rune Ans­nes AS i As­ker, vet de 28 an­sat­te at det er hjelp å få. Ol­sen tar hånd om alt fra sti­ve nak­ker og skuld­re til folk som har gått på en smell et­ter lang tids hard­kjør i job­ben.

For tem­po­et er høyt og tryk­ket stort i tøm­rer­fir­ma­et, som det er i byg­ge­bran­sjen for øv­rig. Ol­sen kjen­ner de fles­te i be­drif­ten fra før, noe som skyl­des at han har job­bet der som tøm­rer selv. Et­ter­på har han ut­dan­net seg til mas­sa­sje­te­ra­peut ved Axelsons Body Work School i Oslo, med til­leggs­ut­dan­ning som frisk­vern­kon­su­lent.

- Det er en stor for­del å ha stått i en jobb som hånd­ver­ker. Da vet du mye mer om inn­hol­det i ar­bei­det og hvil­ke pla­ger folk sli­ter med, sier Ol­sen, som har jobbet med terapi i forskjellige former de siste 12 årene ved siden av tømreryrket. Han har også dre­vet egen snek­ker­be­drift.

Psy­ken be­stem­mer

- Min fi­lo­so­fi er at det er psy­ken som er av­gjø­ren­de for fy­sik­ken. Der­for leg­ger jeg stor vekt på å sam­ta­le med hver en­kelt før jeg set­ter i gang noen form for be­hand­ling. I den­ne kom­mu­ni­ka­sjo­nen kom­mer min pe­da­go­gis­ke ut­dan­nel­se fra hjem­lan­det Dan­mark til stor nyt­te. Jeg sam­ar­bei­der også med psy­ko­log når noen er helt på fel­gen et­ter stort ar­beids­press i en pe­ri­ode.

- Før sam­ta­len fyl­ler hver en­kelt ut et hel­se­skje­ma, som gir meg vik­ti­ge opp­lys­nin­ger. Først et­ter at den en­kel­tes sym­pto­mer er be­hø­rig kart­lagt, be­gyn­ner den egent­li­ge be­hand­lin­gen. Sym­pto­mer er én ting, men det vik­tig­ste er å fin­ne år­sa­ke­ne til pla­ge­ne. Det er her jeg set­ter inn stø­tet. Når år­sa­ke­ne til pla­ge­ne blir be­hand­let, øker triv­se­len for den en­kel­te, sy­ke­fra­væ­ret i be­drif­ten re­du­se­res og ef­fek­ti­vi­te­ten blir bed­re. I sum be­tyr det­te bed­re øko­no­mi for virk­som­he­ten, me­ner Ol­sen.

Hjelp til selv­hjelp

- Det drei­er seg mye om av­stres­sing. Litt stress ska­der ikke, men når stress­ni­vå­et blir for høyt, blir det ne­ga­tivt. Da går det ut over krop­pens funk­sjo­ner. Det jeg før­s­te og fremst øns­ker å bi­dra med, er hjelp til selv­hjelp. Når hver en­kelt er i stand til å ta vare på sin egen hel­se, har vi kom­met langt.

Sel­ve be­hand­lin­gen kan være alt fra mus­kel­te­ra­pi til klas­sisk mas­sa­sje. Ol­sen har dess­uten stor tro på Kranio-Sakral te­ra­pi, en be­hand­lings­form som tar for seg alt i krop­pen. Den virker beroligende og gjenoppbyggende, både psykisk og fysisk. Kranio-Sakral terapi hører til un­der behandlingsformen os­teo­pa­ti.

Sik­ker­he­ten i høy­se­tet

- Byg­ge­bran­sjen er en ulyk­kes­ut­satt bran­sje. Det psy­ko­so­sia­le ar­beids­mil­jø­et har en uvur­der­lig be­tyd­ning for sik­ker­he­ten på ar­beids­plas­sen. Med hen­syn til HMS, har jeg klok­ker­tro på at når H-en og M-en er på plass, kom­mer S-en nes­ten av seg selv, un­der­stre­ker Ol­sen.