Du er her

Inn­gå­el­se og av­slut­ning av ar­beids­for­hold

Hva er for­melt rik­tig ved an­set­tel­ser og opp­si­gel­ser? Hva er egent­lig prø­ve­tid? Kan en an­satt bli om­plas­sert uten å få mu­lig­het til å pro­tes­te­re? Når bør ar­beids­gi­ver fast­hol­de en opp­si­gel­se?
Av Anonym
Publisert 21.03.2007 12:46

Det­te er en bok som først og fremst er nyt­tig for le­de­re. Den vil være til god hjelp hvis du står midt oppe i en van­ske­lig medarbeidersituasjon, men den gir også råd om hvor­dan du unn­går å hav­ne i van­ske­li­ge si­tua­sjo­ner.

For­fat­te­ren, ad­vo­kat Thor-Erik Jo­han­sen, reg­nes som en av lan­dets mest er­far­ne ar­beids­retts­ju­ris­ter. Han har vært po­li­ti­full­mek­tig, dom­mer­full­mek­tig, stats­sek­re­tær i Jus­tis­de­par­te­men­tet, ad­vo­kat i LO og dri­ver nå pri­vat prak­sis i Oslo. Han har 30 års er­fa­ring fra norsk retts­ve­sen og mø­te­rett fra Høy­es­te­rett fra 1988.

Som for Johansens tid­li­ge­re bokproduksjoner er Frel­ses­ar­me­en ret­tig­hets­ha­ver til også hans fers­kes­te pub­li­ka­sjon. Det be­tyr at Frel­ses­ar­me­en får over­skud­det av bok­sal­get.

Ut­gitt på HøyskoleForlaget i 2006. 4. ut­ga­ve.