Du er her

Hans­ke med lys

En ny ar­beids­hans­ke har en in­ne­bygd lys­di­ode som gjør det enk­le­re å ar­bei­de i mør­ke el­ler tran­ge rom der nor­ma­le lys­kil­der ikke kom­mer til.
Av Anonym
Publisert 21.03.2007 12:03

Lys­dio­den er mon­tert på venst­re­hans­kens pe­ke­fin­ger. Her­fra kan du be­ly­se punk­tet der du skal ut­fø­re ar­bei­det.

Ly­set slås gan­ske en­kelt av og på med en knapp på over­si­den av hans­ken. Dio­den dri­ves av to trevolts bat­te­ri­er som er ut­skift­ba­re. Be­reg­net le­ve­tid for bat­te­ri­ene er åtte ti­mer.

Hans­ken, som er kalt Guide 5005 L, har au­to­ma­tisk av­steng­ning av lam­pen et­ter ca. åtte mi­nut­ter for å hind­re at du glem­mer å slå av lys­dio­den med den føl­ge at bat­te­ri­et ut­la­des. Men i lø­pet av åtte mi­nut­ter har du kan­skje klart å skru inn skru­en?