Du er her

Du står lenger i arbeid med kontroll over jobben

Om lag 27 500 arbeidstakere i Norge blir uføretrygdet hvert år. Risikoen for å falle ut fra arbeidslivet er mindre dersom du har muligheter til å påvirke jobben du har.
Av Redaksjonen
Publisert 30.05.2017 07:02

I et nylig gjennomført nordisk prosjekt har forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i samarbeid med nordiske forskere gjennomført en systematisk og kritisk gjennomgang av all litteratur om hvilke organisatoriske og psykologiske faktorer som påvirker sykefravær og risiko for frafall fra arbeidslivet. Litteraturgjennomgangen ga sterk støtte til at arbeidsinnhold og arbeidsmiljø har betydning for risiko for uføretrygd.

– Det var en sterk sammenheng mellom liten mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon og økt risiko for senere frafall i arbeidslivet, sier avdelingsdirektør og forsker ved STAMI, Stein Knardahl.

– Hele 18 av 24 sterke studier viste at ansatte med lite kontroll over egen arbeidssituasjon har økt risiko for å bli uførepensjonert. Vi fant også godt belegg for å kunne si at kombinasjonen av krevende arbeid og lite kontroll over arbeidssituasjonen øker risiko for uførepensjonering, sier Knardahl videre, og understreker at dette styrker oppfatningen om at kontroll over eget arbeid er en faktor som har stor betydning for arbeidsevnen.

Kontroll over egen arbeidssituasjon

I et arbeidsliv med høy endringstakt er det spesielt viktig å sørge for ansattes opplevelse av å ha kontroll, det vil si mulighet for å velge og styre sin egen arbeidshverdag. Kontroll over arbeidssituasjonen har vist seg meget viktig for helse, fravær og deltakelse i arbeidslivet.

Litteraturgjennomgangen viste også at det er noe begrenset evidens for at nedbemanning, organisasjonsendringer, manglende kompetanseutvikling, ensidig repeterte arbeidsoppgaver, og manglende samsvar mellom belønning i forhold til innsatsen, øker risiko for uførepensjonering. Dette var faktorer der antall gode studier er få, eller hvor det foreligger enkelte unntak.

(stami.no)

Faktaboks

 

Dette er studien:

Kunnskapsgjennomgangen ble ledet og gjennomført av forskere fra STAMI sammen med nordiske søsterinstitutter: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i Danmark og Arbetshälsoinstitutet (FIOH) i Finland. Studien gjennomgikk nærmere 15 000 vitenskapelige studier hvorav 121 fylte inklusjonskriteriene i prosjektet (blant annet at de var oppfølgingsstudier, intervensjonsstudier eller case-controll med oppfølging). Studien ble finansiert av Nordisk Ministerråd (NORDEN).