Du er her

Den rau­se le­de­ren

- En idealleder må ha en grunn­leg­gen­de egen­skap, nem­lig mot.
Av Anonym
Publisert 21.03.2007 12:35

Per Arne Watle, ad­mi­nist­re­ren­de di­rek­tør i Wi­de­røe, går i den­ne bo­ken på jakt et­ter me­nin­gen med ar­beids­li­vet.

Et­ter 25 år som le­der i norsk næ­rings­liv, har Watle fes­tet sine per­son­li­ge er­fa­rin­ger til pa­pi­ret. Han fore­tar en inn­sikts­full ana­ly­se av norsk næ­rings­liv og nor­ske le­de­re og kom­mer med råd og in­spi­ra­sjon til både nå­væ­ren­de og frem­ti­di­ge le­de­re.

- Per­son­lig har jeg in­tet klart bil­de av hvor­dan en ide­al­le­der bør være skrudd sam­men, ut­ta­ler Watle. Han må imid­ler­tid ha en grunn­leg­gen­de egen­skap, nem­lig mot. Mot til å stå imot pres­set når det kos­ter å være le­der, og mot til å kun­ne være yd­myk. In­gen le­der kan til­la­te seg å søke di­plo­ma­tisk im­mu­ni­tet når kon­tro­ver­si­el­le pro­ble­mer tår­ner seg opp. Like lite kan han til­la­te seg å inn­ta en all­vi­ten­de hold­ning og tro at han er i be­sit­tel­se av alle sva­re­ne.

Ut­gitt på Kag­ge for­lag i 2006, 157 si­der inn­bun­det.