Du er her

Be­drif­tens per­so­nal­hånd­bok

Bo­ken Bedriftens personalhåndbok kommer ut i sin sjuende utgave.
Av Anonym
Publisert 21.03.2007 12:06

Be­drif­tens per­sonalhånd­bok, med un­der­tit­te­len Rett og plikt i ar­beids­for­hold, er be­reg­net for per­so­ner som ar­bei­der med per­so­nal­ad­mi­nist­ra­ti­ve spørs­mål, ad­vo­ka­ter og and­re som stel­ler med ar­beids­retts­spørs­mål. Bo­ken skal også være eg­net som læ­re­bok.

Den­ne 7. ut­ga­ven er ajour­ført frem til sep­tem­ber 2006 og tar opp te­ma­er som: An­sat­tes re­pre­sen­ta­sjon, an­set­tel­ser, ar­beids­tid, fe­rie, kol­lek­tiv ar­beids­rett, kon­troll og over­vå­king av an­sat­te, opp­hør av ar­beids­for­hold, over­fø­ring av virk­som­het, per­mi­sjon, per­mit­te­ring, per­son­opp­lys­nin­ger, sy­ke­pen­ger og ut­be­ta­ling av lønn.

For­fat­ter­ne. Erik Chris. Aagaard og Nina Mel­som, er beg­ge ad­vo­ka­ter i Næ­rings­li­vets Ho­ved­or­ga­ni­sa­sjon (NHO).

Ut­gitt på Gyl­den­dal Aka­de­misk For­lag i 2006