Du er her

Arbeidsmiljø med luft under vingene

Med en imponerende lang smørbrødliste over gode tiltak satser Oslo Lufthavn (OSL) på trivsel og arbeidsglede.
Av Jan Tveita
Publisert 05.12.2005 10:40

- Vi er avhengige av at våre medarbeidere tar ansvar og er engasjerte, aktive og skapende. Vår sunnhet og trivsel avhenger at vi fornyer oss og utvikler oss til stadighet. For å forbedre oss må vi arbeide med våre holdninger og den måten vi gjør tingene på.
Derfor jobber vi med våre felles verdier åpen, ansvarlig og handlekraftig for hele tiden å forbedre vår arbeidslivskvalitet og vårt arbeidsmiljø, sier personalsjef Vidar Howlid Wærp ved OSL.
Som hjelpemidler har OSL satt i gang en rekke tiltak i dette arbeidet, som for eksempel:
Prosjekt Arbeidsglede, Ganglaget, ernæringsorientering, HMS-befaringer, fysiske kartlegginger og arbeidsmiljøkartlegginger. Listen er lang over gode tiltak i OSL.
- Ansatte som trives og viser arbeidsglede, arbeider bedre sammen, til beste for bedriften og kundene. De yter mer, resultatene bedres, og kundene blir mer fornøyd. Arbeidsglede gir produktivitet. Er arbeidstakerne fornøyde, blir bedriften fornøyd, og gevinsten er blant annet mindre sykefravær.
Så mye tid vi tilbringer på jobben, skulle det da bare mangle at vi ikke må jobbe for at medarbeiderne skal trives og får bruke seg selv og gjøre seg nyttig.
Et overordnet ansvar
- Totalt er vi ca. 500 ansatte, men alt i alt arbeider flere tusen mennesker sammen her ute på hovedflyplassen. Og vi har et overordnet HMS-ansvar for dem alle, understreker Wærp.
Her finner du mennesker i full gang med renhold, catering, tollklarering, politiarbeid, sikkerhet, brann- og redning, rullebaner som skal klargjøres, fly som skal avises, flydrivstoff påfylles, stuervirksomhet, teknisk infrastruktur, innsjekking, tårntjeneste, administrative oppgaver og alle andre slags gjøremål på bakken.
Alle er avhengige av alle. Her jobbes mye i team, som må gå i hop både raskt og sikkert. Sikkerhet - og kontinuerlig forbedring - ligger i bunn for alt som skjer på lufthavnen.
Raskt i luften
- Og jobben må gjøres raskt. Hvert fly har i gjennomsnitt bare 20-30 minutter på bakken fra det lander til det skal opp i luften igjen. På denne korte tiden skal alle samhandle, og samarbeidet må skje meget hurtig og presist. De siste årene har Oslo Lufthavn vært den mest punktlige flyplassen i Europa. Denne punktligheten kommer ikke av seg selv. Det er menneskene her ute som skal ha æren for den, understreker Wærp.
- Og menneskene her trives. Vi har en svært stabil arbeidsstyrke. Turnoveren for personalet er meget lav. Medarbeiderne slutter ikke.
Ikke alltid rosenrødt
Men bildet har ikke alltid vært like rosenrødt. I årene 2000 - 2001 opplevde OSL en urovekkende økning i sykefraværet blant sine ansatte. Fraværet steg fra ca. fire prosent til over ni. Ledelsen satte derfor ned en arbeidsgruppe i samarbeid med de tillitsvalgte.
Den gikk systematisk i gang med å få fraværet ned på et akseptabelt nivå igjen. I dag er det nede i rundt fem prosent, inkludert langtidsfraværet, som utgjør mellom to og tre prosent.
Grundig sykefraværsarbeid
- Gevinsten av dette arbeidet var at vi allerede var godt i gang da vi ble IA-bedrift i 2003. Mye kan tilskrives det gode oppfølgingsarbeidet blant de sykmeldte. Vi strekker oss langt for å følge dem opp, lenger enn det myndighetene krever.
Vi har egne krav om oppfølgingsplaner etter fire uker, myndighetene krever dette først etter åtte. Hver mandag går personalavdelingen gjennom sykefraværet. Vi har jevnlige møter med leger og trygdekontor.
72 trygdekontorer
- Vi har hele 72 trygdekontorer å forholde oss til, men etter at vi ble IA-bedrift, går all denne kontakten gjennom Trygdeetatens arbeidslivssenter på Strømmen. Nå har bedriften i tillegg fått en IA-kontakt på Ullensaker trygdekontor for å ta seg av enkeltsaker.
Dette sparer oss for enormt mye tid og krefter. Arbeidslivssenteret i Akershus og vår IA-kontakt der, Solrun Brevik Røed, har gjort en fantastisk innsats for oss, understreker Wærp.
Aldri syk alene
- En viktig del av sykefraværsarbeidet er å følge opp de langtidssyke, forteller opplæringskonsulent Geir Lindskog. Også her strekker vi oss langt. Vi har interne rutiner for dette, og det er nærmeste leder som er ansvarlig for oppfølgingen, med personalavdelingen som støttespiller.
Vi inviterer blant annet alle langtidssykemeldte til informasjonsmøter hvor vi tar opp nyttig informasjon fra arbeidsstedet, samt at vi har et helseforebyggende tema som opptar oss spesielt på agendaen. På denne måten vil også sykmeldte kunne utveksle erfaringer med hverandre i en ellers for noen vanskelig og tung tid. Parolen er: Aldri syk alene.
Dette er et spennende prosjekt som vi har fått svært gode tilbakemeldinger på. Om noen av de sykmeldte av en eller annen grunn ikke skulle ha så lyst til å møte oss på jobben, kan vi møtes på nøytral grunn.
Men det er også viktig å presisere at sykefraværsforebyggende arbeid hos oss også betyr å ivareta de arbeidstakere som er friske og som er på jobb. Derfor er arbeidsglede prioritert i selskapet.
Intern attføring
- Fra vi startet og fram til i dag har vi omplassert ca.15 arbeidstakere internt av en eller annen helsemessig grunn, opplyser Lindskog. Fungerer du ikke 100 prosent i én stilling, kan du likevel fungere 100 prosent i en annen.
Vi forsøker først å omplassere vedkommende i egen enhet. Lykkes ikke dette, forsøker vi omplassering innenfor eget område eller til slutt i selskapet for øvrig. Vi har meget gode erfaringer med dette. Tenk på at det dreier seg om ansatte som ellers ville ha gått over på en eller annen form for trygd.
- Også eksternt har vi attført folk. Dette er mulig med lang og systematisk jobbing. Og skulle det være noe vi ikke riktig finner ut av internt eller med nære og gode hjelpere, har vi også muligheter i samarbeid med IA-kontakten vår å søke til for eksempel CatoSenteret i Son eller til Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI), noe vi også har gode erfaringer med.
Aktivt arbeidsmiljøutvalg

- Bedriften har et oppegående arbeidsmiljøutvalg (AMU) som sørger for at trykket på HMS holdes oppe. I disse dager gjennomfører alle ledere i selskapet, med administrerende direktør i spissen, samt alle verneombud, en egen HMS-dag - Arbeidsmiljødag - hvor AMU, verneombudene og ledernes rolle og oppgaver blir gjennomgått.
I tillegg ser vi på de nye reglene i arbeidsmiljøloven og samarbeidet med de forskjellige aktører i arbeidsmiljøarbeidet, forteller HMS-konsulent Nora Fause, som også er fast sekretær i AMU.
Bedriftshelsetjenesten
- Bedriftshelsetjenesten - Hjelp 24 - er en aktiv og god medspiller i arbeidet med kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet, og bidrar med alt fra helsesamtaler til trimopplegg og ernæringsrådgivning, sier Fause.
Samordner HMS-arbeidet
Fause har også ansvaret for å koordinere HMS-arbeidet på Gardermoen: - Annenhver uke gjennomfører vi såkalte samordningsbefaringer med våre samarbeidspartnere, forteller hun. Dette har som mål å skape gode relasjoner mellom alle samarbeidende selskaper ute på hovedflyplassen. Til disse samordnings- eller ledelsesbefaringene møter aktuell leder fra aktuelt selskap sammen med respektive hovedverneombud. Interne vernerunder gjennomføres hver uke av leder og verneombud, ett eller annet sted i egen bedrift, sier Fause. Alt som ledd i å skape et stadig bedre arbeidsmiljø.