Du er her

Ar­beids­liv i om­stil­ling

Glo­ba­li­se­ring og di­gi­ta­li­se­ring end­rer kra­ve­ne til ar­beid og virk­som­he­ter. Om­stil­lings­tak­ten er høy, skri­ver re­dak­tø­re­ne av den­ne bo­ken, Per Heum, Tor­stein Nes­heim og Odd Nord­haug. Men hva er det egent­lig som skjer?
Av Anonym
Publisert 21.03.2007 12:17

Er vi inne i en ut­vik­ling hvor ar­beids­ta­ke­re får kor­te­re og mer flyk­ti­ge an­set­tel­ses­for­hold? Blir ar­beids­li­vet mer bru­talt? Stø­tes fle­re ut av ar­beids­mar­ke­det? El­ler ska­per end­rin­ge­ne sti­mu­le­ren­de ut­ford­rin­ger som bed­rer ar­beids­ta­ker­nes mu­lig­he­ter for ut­fol­del­se og inn­tekt?

På hvil­ken måte skjer­pes kra­ve­ne til kom­pe­tan­se? Og er be­løn­nings­sy­ste­me­ne i end­ring, med stør­re for­skjel­ler som re­sul­tat?

Bo­ken in­ne­hol­der en sam­ling ar­tik­ler som tar for seg om­stil­lin­ger i norsk ar­beids­liv. Dis­se er ba­sert på tre forsk­nings­pro­sjek­ter i regi av Arbeidslivsforskningsprogrammet i Nor­ges forsk­nings­råd.

Ut­gitt på Fag­bok­for­la­get i 2006, 225 si­der.