Du er her

Aktive sykehus - et arbeidsmiljøprosjekt med vekt på fysisk aktivitet

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad har tatt initiativ til et 3-årig arbeidsmiljøprosjekt med vekt på fysisk aktivitet ved et utvalg sykehus i Norge. Prosjektet har som mål å bidra til et godt arbeidsmiljø og redusert sykefravær.
Av Anonym
Publisert 23.05.2007 09:19

Målgruppen er ansatte ved et utvalg sykehus - og først og fremst de som i dag ikke følger de faglige anbefalingene om minimum 30 minutters daglig fysisk aktivitet.

Målet med prosjektet er å bidra til økt fysisk aktivitet, fremme trivsel generelt og bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø og redusert sykefravær. Departementet  ønsker også at arbeidsmiljøtiltak med vekt på fysisk aktivitet, skal innarbeides som et varig innslag i HMS-arbeidet ved sykehusene. Erfaringene fra prosjektet vil også komme til nytte for andre sykehus i helseregionen.

Tre millioner

Det er satt av inntil tre mill. kroner til prosjekt Aktive sykehus i 2007, og det er lagt opp til et tilsvarende beløp i en tre-årsperiode. Dette forutsetter at Stortinget bevilger de nødvendige midler til gjennomføring og evaluering. Prosjektledelse ivaretas av Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund, innenfor rammer gitt av styringsgruppen under ledelse av statssekretær Arvid Libak.

Totalt deltar om lag 10 sykehus fordelt på de fem helseregionene, dvs. over 10.000 ansatte. Sykehuset Vestfold HF er først ute, men fortsatt i startgropa for sitt arbeid.

Sykefravær

Sykefraværsstatistikken viser at offentlig sektor har det største sykefraværet med sterkest økning hos ansatte i helse- og sosialtjenesten.
• Sykefraværet i helseforetakene var 7,5 % høyere i første kvartal i 2006 enn på samme tid i 2005
• Sykefraværet varierer mellom de fem helseregionene
• Fraværet varierer også mellom yrkesgruppene: legen har lavest fravær, mens støttepersonell har langt høyere sykefravær
• Overalt er det langtidssykefraværet som øker mest, og de viktigste grunnene er muskel- og skjelettlidelser, stress og psykiske plager • Om lag en tredjedel av fraværsdagene skyldes forhold ved arbeidsmiljøet.